Посетете страницата на Enterprise Europe Network - България:

      

Петият национален иновационен форум на тема „Иновационна инфраструктура и политика за икономически растеж”

Отличени предприятия в Петия национален конкурс за иновативно предприятие 2008

На 24 февруари 2009 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Представителството на ЕК в България, Enterprise Europe Network - България, Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световна банка в България организираха Петия национален иновационен форум в хотел Шератон София Балкан. Събитието се проведе под егидата на Президента на Република България, господин Георги Първанов.

Петият национален иновационен форум бе открит от д-р Огнян Шентов, Председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации”. В своите официални встъпителни думи д-р Шентов изтъкна няколко факта, показателни за националната иновационна политика през последните години: необходимостта страната да повиши своята активност в провеждането на европейската и националната иновационна политика, както и все още липсващият инструмент за съфинансиране на проектите, спечелени от български организации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на ЕС. В контекста на световната финансова криза България трябва да преосмисли своята икономическа политика и да излезе с категорични решения в три основни насоки:
- формиране и осъществяване на интегрирана национална политика в областта на науката, технологиите и иновациите;
- създаване на център на отговорност – силна публична структура за координиране на националната иновационна система;
- трайно и ефективно взаимодействие между различните субекти на националната иновационна система.
Реализирането на тези три дейности бе изведено като необходимото условие да излезе страната ни на нова траектория.

Президентът на Р. България, г-н Георги Първанов, изрази най-голямата си подкрепа към организаторите на инициативата, особено в началото на Европейската година на творчеството и иновациите. Творчеството и иновациите днес с основание се считат за ключ и основен гарант за добруването на човешката цивилизация. Предприетите мерки в тази насока до момента не дават ясен резултат. Отчита се влиянието на намаленото финансиране, слабата мотивация и концентрация на ресурсите и настоящата финансова криза в това отношение. Необходима е по-голям помощ за развиването на публично-частни партньорства, иновативни производства и включване в иновативни мрежи.

Г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕК в България, отбеляза символичното значение на Форума в Европейската година на творчеството и иновациите. Целта на тази инициатива е да повиши съзнанието за значението на творчеството като ключов фактор за лично, социално и икономическо развитие. Чрез насърчаване на творчеството и иновациите Европейският съюз цели да развие потенциала на своите граждани, което е от ключово значение за бъдещия облик на Европа в условията на глобална конкуренция. Европейската комисия определя иновациите като основен инструмент за поддържане на заетост и растеж и поставя инвестициите в знание сред четирите ключови приоритета за периода 2008 – 2010 г. в рамките на обновената Лисабонска стартегия.

Г-н Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България, отбеляза, че, като част от Европейския съюз, България, трябва да повиши жизнения стандарт чрез увеличаване на прозводителността и осигуряване на устойчив растеж. Растежът зависи от поредица от фактори – институционална подкрепа, среда, която насърчава конкуренцията, инициативи и инвестиции в човешки капитал. В тези процеси участват всички представители на националната иновационна система, но приносът на бизнеса е най-съществен. България има нужда да адаптира нови технологични решения, да усъвършенства институционалната си рамка и връзките между нейните звена, да осъществява системна оценка на провежданата политика.

Г-жа Меглена Плугчиева, Заместник-председател на министерския съвет на Република България, представи възможностите, които воденият от нея ресор предлага за развитие на иновациите. Цялостната политика на ЕС е насочена към превръщане на икономиките на страните-членки в конкурентоспосбни и динамични икономики. Основните инструменти в тази посока са: Структурните фондове и Кохезионния фонд за реализиране на политиката за сближаване, Рамковата програма за научно-изследователска дейност и Рамковата програма за конкурентоспосбност и иновации. По ОП Конкурентоспособност за 2009 г. ще стартират две инициативи за иновации – за стартиращи високоиновативни предприятия и подкрепа за внедряване с финансиране от 19,5 млн. лв. Допълнителните възвожнсти са свързани с ОП Човешки ресурси, където ще има облекчения в процедурите за кандидатсване.

По време на форума се състоя церемонията по награждаване на отличените предприятия в конкурса „Иновативно предприятие на годината” . Наградите на победителите бяха връчени от Президента на Република България г-н Георги Първанов

Форумът продължи с представянето на годишния доклад Иновации.бг 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, от г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Според доклада с 3 до 9 % нараства броя на иновиращите предприятия в България за последната година. Оформя се стабилен слой от 1/3 от фирмите, които ежегодно иновират. Най-често срещани са организационните иновации. Въвеждат се и нови процеси за достигане до крайния клиент. Докладът обобщава, че предприятията насочени към международния пазар и въвеждащи международни стандарти, са с по-висок иновативен индекс. България продължава да се развива екстензивно спрямо иновациите – независимо от икономическия растеж процентът на въвеждане на иновации остава еднакъв.

Г-н Патрик Ламберт, Директор на Изпълнителна агенция по конкурентоспособност и иновации към ЕК представи основните дейности и програми, координирани от Агенцията. Той отбеляза ключовата роля на малките и средните предприятия за реализиране на Лисабонската стратегия и представи няколко дейности в тяхна подкрепа: Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP), мрежата Enterprise Europe Network, програмата Eco-innovation и програмата Марко Поло за транспорт. Мрежата Enterprise Europe Network предоставя интегрирана подкрепа за предприятията чрез бизнес коопериране, технологичен трансфер и консултации по европейски програми. За България мрежата обединява 13 партниращи организации от цялата страна.

Г-н Андерс Флодстрьом, член на Изпълнителния комитет на Европейския институт по иновации и технологии фокусира изказването си върху важността на връзката между наука, обучение и иновации в рамките на „триъгълника на знанието”. Повечето фирми иновират чрез собствени научно-развойни звена, но не разполагат с достатъчно ресурси за повишаване на тяхната квалификация чрез обучение. В тази връзка г-н Флодстрьом представи инициативата на Европейския институт по иновации и технологии - Knowledge and innovation communities (KIC), която предоставя финансиране на дейности в темите: устойчива енергия, намаляване на промяната в климата и информационно общество на бъдещето.

Г-н Любомир Дацов, Заместник-министър на финансите, представи финансовата политика на правителството за създаване на среда в подкрепа на иновациите. Г-н Дацов подчерта, че слабите места продължават да бъдат отношението към фирмените инвестиции, връзките между предприятията и липсата на иновативна култура от страна на държавата и предприятията.
Като основни мерки за стимулиране на научната и иновационната дейност г-н Дацов посочи:
- създаването на фонд Научни изследвания и иновации, чрез обединяването на Националния иновационен фонд и Фонд „Научни изследвания”;
- създаване на Държавна компания за изграждане на индустриални паркове;

Г-н Ели Анави, Директор на Дирекция „Политика по отношение на предприятията” в Министерството на икономиката и енергетиката отбеляза, че ролята на публичния сектор в иновационния процес се променя като се отделя все повече внимание на търсенето на иновации (политиката за обществените поръчки). Г-н Анави отчете заслугата на Националния иновационен фонд като финансов инструмент, който за четири години реализира над 360 договора за над 60 млн лева.

Г-н Владимир Димитров, Областен управител на област Благоевград и Председател на регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране представи някои пилотни иновативни проекти, които са залегнали в Регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране: Медицински център в София, Иновационен център за алтернативни източници на енергия и енергийна ефективност в Благоевград и действащия клъстер по мехатроника и автоматизация на територията на Благоевград.

Програма и изказвания

Резюме на доклада Иновации.бг 2009 (Adobe PDF)
Доклад Иновации.бг 2009

Фото галерия

Медийно отразяване

Първи Национален иновационен форум, 2004
Втори Национален иновационен форум, 2005
Трети Национален иновационен форум 2006
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Новини
Министър-председателят на Р България, г-н Бойко Борисов, връчи наградите на победителите – Смартком България (в категорията средно и голямо предприятие) и ОРАК инженеринг (в категорията малко предприятиe) на 1 март 2010 г. в рамките на Шестия Национален иновационен форум.
Церемонията по награждаването на победителите в Четвъртия национален конкурс за иновативно предприятие на годината ще се проведе на 07. 02. 2008 г. по време на Четвъртия национален иновационен форум още»
Пресконференция, посветена на Четвъртия национален конкурс за иновативно предприятие на годината още»
Предстоящо: Пресконференция още»
Призът „Иновативно предприятие на годината” бе обявен за една от добрите практики на европейската мрежа IRC Network още»
«архив 2006»
Журито по конкурса ще заседава на 14-ти декември, за да определи победителите в Третия национален конкурс за иновативно предприятие на годината още»
Церемонията по награждаването на победителите ще се проведе на 19.12.2006 г. още»
Карти за участие в конкурса ще се приемат до 27.10.2006 още»
Стартира Третият национален конкурс за иновативно предприятие на годината още»


  © ЕИЦ България, www.irc.bg
Сайт на ARC Fund
Copyright & Disclaimer | Privacy policy
   
    Design:nickyz.com