ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Деница Маринова

Деница Маринова постъпва на работа във фондация „Приложни изследвания и комуникации” като сътрудник през 2005 г. В момента участва в изпълнението на следните проекти, финансирани от Европейския съюз: „Разработване на Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране (RIS BRIDGE SW BG)”, „Здравословна и безопасна храна за бъдещето – технологичен форсайт проект за България, Хърватска, Чешка република, Унгария, Румъния и Словакия ( FutureFood 6 )” и новосъздадената мрежа на Европейската комисия – Enterprise Europe Network в България .

Деница Маринова е участвала и в успешно приключилите проекти по Шеста рамкова програма (6РП) на ЕК „Въвеждане на форсайт методите във формулирането на политки в изследователските инфраструктури (FOREINTEGRA-RI)”, „Подпомагане на малките и средните предприятия от страните-кандидатки за участие в проекти към приоритет Информационно общество на 6РП (GET-IN)” и проекта по програмата за Развитие на гражданското общество 2002 на ФАР „Информирано гражданско общество – генетично модифицирани организими и защита на потребителите”.

Преди постъпването си във фондацията работи като сътрудник по проекти към АгроБиоИнститута, признат от Европейската комисия за Център по компетентност в областта на растителните биотехнологии. Дейността й в института е свързана с администриране на международни проекти и основаване на Българския биотехнологичен информационен център.

Деница Маринова има магистърска степен по молекулярна биология от СУ „Св. Климент Охридски”.

За контакт: denitsa.marinova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND