ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Даниела Чонкова

Даниела Чонкова е инженер-икономист, с магистърска степен по стопанско управление от Университета за национално и световно стопанство в София и строителен инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Във фондация „ПИК” работи от 2002 година като част от екипа на проекта ForeTech – технологичен форсайт за България и Румъния, финансиран по линия на Пета рамкова програма на ЕС (под-програма STRATA), Генерална дирекция „Научни изследвания”. В момента тя е Програмен координатор и отговаря за изпълнението на редица проекти в областта на технологичния трансфер и иновациите. Г-жа Чонкова е координирала и участвала основно в проекти, финансирани по Европейски програми като програма ФАР (PHARE), 6 -та и 7-ма Рамкови програми за научни изследвания (FP 6/7) и Рамковата програма за Конкурентоспособност и иновации (CIP), основните сред които са Регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране, България (Генерална дирекция „Предприятия”), проекта ForeIntegra – Интегриране на форсайт в процеса на формулиране на политики в областта на научноизследователските инфраструктури (Генерална дирекция „Научни изследвания”), проекта RIFI – разработване на интегрирана методология за форсайт и оценка на въздействието на научноизследователските инфраструктури (Генерална дирекция „Научни изследвания”). От началото на 2008 година тя отговаря и за работата на Европейската мрежа за предприятия (Enterprise Europe Network) в България, с акцент върху повишаване на обществената осведоменост за Седма Рамкова програма и Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) на ЕС и изграждане на капацитет за разработване на проектни предложения към тези програми.
 
Даниела Чонкова владее английски и руски език, и има познания по италиански и френски език. Преди работата си във фондация ”ПИК“ тя е управлявала проекти на Форбс Глобал за проучване на възможностите за чуждестранни инвестиции в България, и проекти за предоставяне на консултантски услуги и обучение по мениждмънт на малки и средни предприятия.

За контакт: daniela.tchonkova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND