ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Зоя Дамянова

Зоя Дамянова е програмен директор, отговорящ за стратегическото развитие на фондация ПИК и разширяването на дейността й в областта на проучвания и анализи на научната и иновационната политика. Във фокуса на работата й са форсайт проучвания - енергия и околна среда, технологични оценки, както и анализ на научната и иновационната политика – иновации на работното място, иновации в публичния сектор, социални иновации и иновации за устойчиво развитие.

След 2001 г. тя ръководи изпълнението на редица проекти в областта на научната и иновационната политика, между които пилотните проекти „Разработване на Регионална иновационна стратегия за Южен централен район за планиране” и „Технологичен и иновационен форсайт за България и Румъния – ФорТех”, анализите „Годишен доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите 2006 г.” и „Годишен доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите 2007 г.” възложени чрез обществена поръчка от Министерството на икономиката и енергетиката, както и националния доклад „Стратегическа оценка на иновациите и икономиката, базирана на знанието, по отношение на Кохезионния и Структурните фондове за програмния период 2007 – 2013 г.” към ГД „Регионална политика” на Европейската комисия, както и „Принос на регионалната политика към изграждането на Европейското изследователско пространство“ към ГД Обединен изследователски център – Институт за перспективни технологични проучвания на ЕК.

Зоя Дамянова понастощем координира работата на фондация ПИК по изпълнението на следните проекти: „Комплексни предизвикателства – иновативни градове“ (CCIC) и „Подкрепа за развитието на гейм индустрията в Европа” (BOO - Games), финансирани по програма INTERREG IVC , „ Визия за енергийно развитие 2020 за градовете в Югоизточна Европа “ (EnVision 2020) и „ Укрепване на капацитета за оценка в областта на изследванията, технологиите и иновациите в района на Югоизточна Европа “ (EVAL - INNO), финансиран и по Програма та за трансгранично сътрудничество „ Югоизточна Европа“, „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ (PACITA), финансиран по Седма рамкова програма на ЕС, и „Европейска мрежа за иновации на работното място“ (EUWIN), който се реализира с подкрепата на ГД „Предприятия и индустрия“ на ЕС.

В последните няколко години Зоя участва активно в експертни групи към ГД „Наука и иновации“ на ЕС: Работна група за изготвяне на ръководства за форсайт проучвания на регионално равнище, Трета форсайт експертна група към Постоянния комитет за научни изследвания в селското стопанство, Експертна група за анализ на факторите и бариерите в международното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите.

Зоя Дамянова е машинен инженер, специалност „Отопление, вентилация и климатизация”, Технически университет – София, притежава и степен „магистър”, специалност „Корпоративни финанси”, от Университета за национално и световно стопанство, София. През 1998 г. Зоя участва в обучение на тема трансфер на технологии в САЩ, както и в обучения по форсайт през 2004 и 2006 г., проведени от Организацията на ООН за промишлено развитие. Предишният й опит включва администратор заеми към Българо-американския инвестиционен фонд (1994 – 1996), началник „Административен отдел” към Агенцията за икономически анализи и прогнози (1992 – 1994) и научен сътрудник към Централния институт за изчислителна техника и технологии (1990 – 1992).

За контакт: zoya.damianova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND