ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > За нас > Екип


About Us
 


Настоятелство

Д-р Огнян Шентов, Председател на Настоятелството
Владимир Йорданов, Заместник-председател на Настоятелството
Д-р Инко Разпопов, Член на Настоятелството
Любомир Христов, Член на Настоятелството

Екип

Николай Бадински, Изпълнителен директор
Зоя Дамянова, Програмен директор
Руслан Стефанов, Координатор, Група Innovation.bg и Управител, АРК Консултинг
Венцислав Бенов, Мениджър бизнес развитие

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Даниела Чонкова, Ръководител на програма
Деница Маринова, Ръководител на проект
Проф. Теодора Георгиева, Главен експерт
Д-р Фани Колева, Старши анализатор
Мая Цанева, Експерт „Връзки с обществеността“

Програма „Научна, иновационна и технологична политика“

Зоя Дамянова, Ръководител на програма
Благовеста Чонкова, Ръководител на проект
Марко Хайдиняк, Старши анализатор
Десислава Асенова, Анализатор
Адриана Димова, Ръководител на проект

Център за безопасен интернет

Георги Апостолов, Ръководител на програма
Петър Кънчев, Старши анализатор
Д-р Емануил Георгиев, Анализатор
Любомир Сирков, Анализатор

Финанси и администрация

Цветослава Кьосева, Финансов мениджър
Даниела Зайн, Счетоводител
Марияна Янкова, Секретар
Димитър Стаменов, Системен администратор

Външни експерти
 
Доц. д-р Миланка Славова - Научна политика, планиране и управление на иновациите
Доц. д-р Тодор Ялъмов - Гражданско общество, иновации, ИКТ, широколентов интернет, организационни мрежи
Д-р Тодор Галев - Иновационна политика и технологично развитие, иновации и ИКТ, конкурентоспособност


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND