ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > За нас > Управителен съвет


About Us
Управителен съветД-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет
Владимир Йорданов, Зам.-председател на Управителния съвет
Д-р Инко Разпопов, член на Управителния съвет
Любомир Христов, член на Управителния съвет
design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND