ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и подкрепа за бизнеса > Екип

Екип

Даниела Чонкова, Ръководител на програма
Деница Маринова, Ръководител на проект
Проф. Теодора Георгиева, Главен експерт
Д-р Фани Колева, Старши анализатор
Мая Цанева, Експерт „Връзки с обществеността“


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND