ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Публикации

» Иновации.бг 2017, Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. Предназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната.

» Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?, Аналитичен доклад на базата на резултати от национално представителното изследване "Децата на България онлайн" от 2016 г.

» Национално представително изследване "Онлайн поведение на децата в България", Националното представителното изследване „Онлайн поведение на децата в България" беше проведено в края на 2016 г. от МаркетЛинкс по поръчка на Националния център за безопасен интернет, координиран от Фондация ПИК.

» Иновации.бг 2016, Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите.

» Иновации.бг 2015, Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата.

» Зелени Иновации.Бг 2015, Зелените иновации са ключов фактор за постигането на нисковъглероден растеж и имат огромен потенциал за конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).

» Зелени Иновации.бг, Изменението на климата и нарастващата конкуренция са сред основните предизвикателства пред държавите – членки на Европейския съюз. Иновациите са ключов фактор за тяхното решаване. Целта на този доклад е да направи преглед на напредъка в екологизирането на българската икономика.

» Иновации.бг 2014, Десетото издание на ежегодния доклад Иновации.бг е наследник на установена традиция за аналитично представяне на състоянието на националната иновационна система и нейните основни звена и оценка на иновационния потенциал на икономиката като основа за постигане на конкурентни позиции на международните пазари.

» Иновации.бг 2013, Ежегодният доклад Иновации.бг осигурява надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система.

» Национални бюлетини "Наука и бизнес", Представените тук бюлетини са изготвени в рамките на проект „Наука и бизнес”. Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, в сътрудничество с Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


1 | 2 | 3 | 4

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND