ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Публикации

» Национално представително изследване "Онлайн поведение на децата в България", Националното представителното изследване „Онлайн поведение на децата в България" беше проведено в края на 2016 г. от МаркетЛинкс по поръчка на Националния център за безопасен интернет, координиран от Фондация ПИК.

» Иновации.бг 2015, Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата.

» Innovation.bg 2016, Innvation.bg provides a reliable annual assessment of the innovation performance of the Bulgarian economy and of the current conditions and development opportunities of the Bulgarian innovation system. The report provides recommendations on the improvement of the public policy on innovation, building on the latest international theoretical and empirical studies and taking into account the specific economic, political, cultural and institutional framework of the innovation system in Bulgaria.

» Иновации.бг 2016, Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите.

» Зелени Иновации.Бг 2015, Зелените иновации са ключов фактор за постигането на нисковъглероден растеж и имат огромен потенциал за конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).

» Зелени Иновации.бг, Изменението на климата и нарастващата конкуренция са сред основните предизвикателства пред държавите – членки на Европейския съюз. Иновациите са ключов фактор за тяхното решаване. Целта на този доклад е да направи преглед на напредъка в екологизирането на българската икономика.

» Иновации.бг 2014, Десетото издание на ежегодния доклад Иновации.бг е наследник на установена традиция за аналитично представяне на състоянието на националната иновационна система и нейните основни звена и оценка на иновационния потенциал на икономиката като основа за постигане на конкурентни позиции на международните пазари.

» Иновации.бг 2013, Ежегодният доклад Иновации.бг осигурява надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система.

» Национални бюлетини "Наука и бизнес", Представените тук бюлетини са изготвени в рамките на проект „Наука и бизнес”. Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, в сътрудничество с Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

» „Мониторинг на тенденции в социалните и хуманитарните науки в Европа“ (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities - METRIS), Проектът „Мониторинг на тенденции в социалните и хуманитарните науки в Европа“ (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities - METRIS) е възложен от Европейската комисия и ГД Научни изследвания и иновации.


1 | 2 | 3 | 4

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc