ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Публикации

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

» Иновации.бг 2021, Докладът проследява като акцент динамиката на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) между 2014 и 2019 г., и прави изводи и препоръки за тяхното задържане и увеличаване. Проследява динамиката при НИРД в частния и държавен сектор, развитието на човешкия капитал и постиженията в ИКТ сектора.

» Насърчаване на конструктивния капитал в България, България, държавата с най-нисък БВП на човек от населението в Европейския съюз (ЕС), е изправена пред редица нерешени социално-икономически предизвикателства след три десетилетия демократичен преход към пазарна икономика. Чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, страната получава безпрецедентна възможност да реши редица структурни проблеми чрез най-мащабния в историята си инструмент за публично финансиране. Българското правителство трябва да осигури условия за устойчива промяна и мултиплициране на европейския финансов ресурс чрез привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор – конструктивен капитал, който е прозрачен и с пазарна насоченост.

» Иновации.бг 2020, Водеща тема на Иновации.бг 2020 е новата стратегическа рамка на Европейската комисия за програмния период 2021 – 2027 с включените в нея приоритети и мерки за по-иновативна и зелена европейска икономика. Докладът акцентира върху политиката на българското правителство за развитие на конкурентоспособен бизнес в условията на засилващи се предизвикателства на глобалната сцена.

» Иновации.бг 2019, Водеща тема на Иновации.бг 2019 е европейската политика в областта на науката и иновациите през следващия програмен период и инструментите, предвидени за постигането на поставените амбициозни цели. Лансираната от Европейския парламент и Съвета концепция за интелигентна специализация се доказа като успешен инструмент за провеждане на кохезионната политика на ЕС на регионално равнище и ще запази ключовата си роля и през следващия програмен период.

» Иновации.бг 2018, Иновации.бг 2018 разглежда изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България и предоставя препоръки за нейното подобряване. Докладът представя и най-актуални данни за иновационния потенциал на българската икономика за 2018 година.

» Иновации.бг 2017, Иновации.бг 2017 разглежда технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб. Специален акцент е поставен върху автомобилостроенето и свързаните производства, по отношение на които България е притегателен център за чуждестранните инвеститори не само от позициите на системен интегратор, но и като R&D център и източник на нови технологични решения.

» Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?, Аналитичен доклад на базата на резултати от национално представителното изследване "Децата на България онлайн" от 2016 г.

» Национално представително изследване "Онлайн поведение на децата в България", Националното представителното изследване „Онлайн поведение на децата в България" беше проведено в края на 2016 г. от МаркетЛинкс по поръчка на Националния център за безопасен интернет, координиран от Фондация ПИК.

» Иновации.бг 2016, Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите.

» Иновации.бг 2015, Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата.


1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND