ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Consumer Protection

Consumer Protection

Проектът „Информирано гражданско общество – ГМО и защита на потребителите” се координира от фондация „Приложни изследвания и комуникации” и се финансира по програма PHARE „Развитие на гражданското общество 2002” Проектът има национален обхват, продължителност 12 месеца и ще се изпълнява съвместно с Българската асоциация на хранителната и питейната индустрия с подкрепата на Федерацията на потребителите в България и Агробиоинститут.

В България информацията за безопасността на храните и защитата на правата на потребителите, особено по отношение на генно модифицираните организми (ГМО), е оскъдна, а равнището на осведоменост – изключително ниско. Ето защо целта на проекта е да защити потребителите и да активизира упражняването на правата им чрез осигуряване на информация и просвета за ГМО. Целеви групи на проекта са българските консуматори на хранителни и питейни продукти, организациите за защита правата на потребителите, производствените и търговските организации, научноизследователските институти, органите на държавната власт и медиите.

За по-вече информация: http://www.bgrazvitie.net/bg/gmo/

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND