ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Quality Meat

QUALITY MEAT

Проектът QualityMeat има за цел да подпомогне и стимулира участието на изследователи от научно-изследователски организации и малки и средни предприятия в проектите по Шестата рамкова програма, приоритет “Качество и безопасност на храните”. В рамките на проекта бе създаден он-лайн механизъм за търсене на партньори, отворен за всички, които имат интереси в областта на качеството и безопасността на месото. Той представлява една добра платформа за установяване на сътрудничество между изследователи от цяла Европа.

В рамките на проекта бяха организирани международни дни за двустранни бизнес срещи на 7 февруари 2006 г. във Варшава, Полша, като домакин бе Институтът за основни технологични разработки, Полска Академия на Науките.

Целта на организираните срещи беше да се предостави възможност за директен контакт между научни работници от страните - членки на ЕС, включително новоприсъединените и страните – кандидатки за членство, като по този начин се стимулира обмяната на опит и се благоприятства изграждането на проектни консорциуми. Програмата на мероприятието бе фокусирана основно върху набирането на проектни предложения свързани, с птичия грип.

За повече информация:
Теодора Георгиева, teodora.georgieva(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND