ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > GET IN

Проект GET-IN

Проект “GET - IN”: Насърчаване на участието на МСП от страните – кандидатки за членство в ЕС в проекти към Шеста и Седма рамкова програма на Европейската комисия чрез специално разработен софтуер (GiST)

Мисията на проекта GET - IN” бе насочена към преодоляване на ниския процент на участие на малки и средни предприятия (МПС) от новите страни-членки (Литва, Латвия Словакия и Полша) и от тогавашните страните-кандидатки (България и Румъния) за членство в ЕС в настоящи и бъдещи рамкови програми на Европейската комисия за научни изследвания, технологично развитие и иновации.

Тъй като подобна единична инициатива не е в състояние сама да реши проблеми те в съответните страни, водещи до слабо участие на МСП в Шестата рамкова програма на ЕС, проектът GET IN е разработен в конкретна практическа насока : създаване на специфичен софтуер (GiST) , който максимално да улеснява МСП при списването на и кандидатстването с проектни предложения към всички тематични приоритети и инструменти, регламентирани в настоящата Шеста рамкова програма на ЕК.

Този приложен софтуер, разработен от INNOVA+, Португалия, може да се използва както от организация, разработваща проектно предложение за Шестата рамкова програма в качеството си на координатор, така и от организации, които се включват към консорциуми в качеството си на партньори по проекти. Голямо предимство на софтуерният продукт GiST е възможността за негово последващо адаптиране с цел приложимост и към конкурсите на Седма рамкова програма на ЕС, която стартира през 2007 г.

В ъв всяка страна-партньор по проекта GET IN, между които и България , представена от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" , бе популяризиран този приложен софтуер и бяха проведени о бучения за работа с него. Допълнителна цел на проекта бе и повишаването на осведомеността за и подпомагане на трансфера на технологии между МСП и организациите, работещи в областта на иновациите, в новите страни-членки на ЕС.

 

За допълнителна информация:

Даниела Чонкова: daniela.tchonkova(at)online(dot)bg

Деница Маринова: denitsa.marinova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND