ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Архив

Архив

SARA

http://www.agro-food.net/

Проектът SARA е финансиран от Европейската комисия с цел подобряване на конкурентоспособността на фирми от агро-бизнеса и хранителната промишленост от следните региони - Солун (Гърция), Севиля (Испания), Бремерхавен (Германия) и Южен централен район (България).

Основният инструмент на проекта - т. нар. SARA toolkit – ще бъде комбинация от четири управленски продукта, разработени от партньорите по проекта:
- Управление на веригата на снабдяване;
- Управление на знанието;
- Стойностно-функционален анализ;
- Инструмент за работа на фирми в мрежи.

Те ще се адаптират в програма, която ще се демонстрира в избраните по проекта предприятия – в 3 от тях ще се тества, постигайки реални резултати, а 10 други ще бъдат обучени да работят с нея.


LAURA

http://www.lauraproject.net

Международният проект "ЛАУРА" е финансиран от програмата "Технологии на информационното общество" на Петата рамкова програма на ЕС. Той стартира на 01.08.2002 г. и е с продължителност от 24 месеца. В него участват партньори от България, Германия, Великобритания и Гърция. От българска страна в проекта участват фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Унисофт България АД.

Целта на проекта "ЛАУРА" е да създаде адаптивни зони за регионална и междурегионална електронна търговия въз основа на концепцията за виртуални организации, базирани на заявка, и секторноспецифични споразумения за услуга за улесняване на достъпа на малки и средни предприятия (МСП) до европейските пазари. Този тип виртуална организация съдържа клъстер от партниращи си организации, които са заменили своята вертикална интеграция с виртуална.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND