ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Проект ForeTech

Проект ForeTech

Проект ForeTech: Форсайт прогнозиране на технологиите и иновациите в България и Румъния

Форсайт прогнозиране на приложението на биотехнологиите в българското лозарство, винопроизводство и биволовъдство

http://foretech.online.bg/

Подходът форсайт придоби широка популярност през 90-те години на миналия век. Много развити индустриални държави в целия свят започнаха национални форсайт програми. Форсайт инициативите дават възможност да се изгради общо виждане на различни обществени групи за бъдещето в конкретни области на социално-икономическото развитие. Форсайтът обхваща набор от методи за подобряване на комуникациите в процеса на вземане на решения и информираността при разработването на политики. Национална форсайт програма може да започне при назряла необходимост от определянето на научни приоритети, изработването на стратегически визии или при необходимост да се вземат под внимание алтернативи за бъдещото развитие в определена област, като времевият хоризонт трябва да е над 10 години.

Проектът ForeTech – „Форсайт прогнозиране на технологиите и иновациите в България и Румъния” остава най-мащабната форсайт инициатива, провеждана в страната до момента. Проектът имаше за цел да изгради умения в областта на форсайт сред български и румънски специалисти в областта на информационните технологии и биотехнологиите. В рамките на проекта, който беше подкрепен от Генерална дирекция “Научни изследвания” на Европейската комисия, българските специалисти работиха съвместно с експерти от екипите, осъществили националните форсайт програми във Великобритания, Чешката република, Унгария и Ирландия. Проектът беше иницииран и координиран от фондация „Приложни изследвания и комуникации” от България в периода октомври 2002 – юли 2004 г.

В изпълнението на проекта ForeTech в България взеха участие два панела от експерти в различни области, представляващи научни и образователни институции и индустриални организации. Изпълнението на проекта беше подкрепено и от Министерството на образованието и науката и Германското дружество за техническо сътрудничество GTZ GmbH. Представители на браншови асоциации, производители, преработватели и чуждестранни форсайт експерти взеха по-широко участие в консултативните семинари.

В областта на биотехнологиите форсайт изследванията за България се фокусираха върху два перспективни за страната сектора: “Лозарство и винопроизводство” и “Биволовъдство”. Това са сектори, в чието развитие се наблюдаваше значителен спад в сравнение с някогашната им световна слава. В работата си експертният панел акцентира върху приложението на биотехнологиитепо протежение на цялата производствена верига – от съвременните методи за репродукция на елитни сортове грозде и породи животни до производството на вино, месни и млечни продукти. Изборът бе обоснован от огромния потенциал на биотехнологиите, довел до световното им признание за технологии на ХХІ век.

В резултат на цялостния методичен анализ на съществуващите данни и тенденции в секторите бяха разработени сценарии на възможното им бъдещо развитие през 2015 г. Използвайки резултатите от SWOT анализа, движещите сили, ключовите фигури и техните интереси в секторите, беше съставена структурата на сценариите и необходимите мерки, които е необходимо да се осъществят в настоящето, за да може да се постигне съответния сценарий.

 

За допълнителна информация:

Даниела Чонкова: daniela.tchonkova(at)online(dot)bg

Деница Маринова: denitsa.marinova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND