ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > 5 схеми

5 Схеми

„5 Схеми“ беше реализиран в 5 района от новите държави – членки на ЕС, през периода юни 2005 г. – май 2007 г.: Великополска, Вармия и Мазурия (Полша), Любляна, Словения, Кипър и Южен централен район за планиране, България. Целта на проекта бе да се предложат специфични мерки за изпълнение на регионалните иновационни стратегии (РИС) на участващите райони, които бяха разработени с подкрепата на Генерална дирекция „Предприятия“ на Европейската комисия през периода 2001 – 2004 г.

Бяха разработени специфични мерки в следните области на регионалната иновационна политика:
• Схема 1 – подобряване на управлението на иновациите във фирмите
• Схема 2 – стимулиране на научноизследователската дейност в подкрепа на регионалната икономика
• Схема 3 – консултантски услуги за иновациите • Схема 4 – развитие на иновационната култура
• Схема 5 – подкрепа на клъстери

За всяка от петте схеми чрез конкурс беше избран международен експерт. Основното предимство на проекта „5 схеми“ бе тясното сътрудничество на партниращите региони и активната им работа в мрежа. Партньорите по проекта работиха заедно и с международните експерти за изготвяне на методологията за всяка схема.

За контакти:
Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND