ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер >Star-Net Transport

Европейска мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия в областта на Устойчивия наземен транспорт (STAR - NET TRANSPORT)


Седма рамкова програма
Транспорт (вкл. Аеронавтика)
Стимулиране участието на МСП

Начало: април 2008
Продължителност: 30 месеца

 

Инициативата Star-Net Transport  http://www.starnet-transport.eu/ се реализира в рамките на Седма рамкова програма на Европейската комисия и има за цел да подпомогне малки и средни предприятия от сектор Наземен транспорт (спедиция, логистика, ИКТ приложения, морски технологии, автомобилостроене, железопътен транспорт, икономика на транспорта и др.) при включването им в проектни предложения за настоящия конкурс по Седма рамкова програма (7РП) в тематичен приоритет „Устойчив наземен транспорт”. Подпомагащите дейности обхващат съдействие при формулирането на проектната идея и намирането на партньори или готови консорциуми за включване като участници.

Star-Net Transport се координира от иновационната агенция Inova+, Португалия в партньорство с Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и транспортни асоциации, консултантски организации, научноизследователски организации и фирми от 14 държави, формиращи голяма консултантска мрежа в областта на транспорта.

Седма рамкова програма е основния финансов инструмент на ЕК за подпомагане на научните изследвания, развойните, иновативните и демонстрационните дейности в Европейския съюз. Чрез проектни предложения в програмата могат да участват международни консорциуми от различни организации от ЕС, страните от Европейското икономическо пространство, страните-кандидатки Турция и Хърватия, Западните Балкани и бившите съветски републики.

 Новият конкурс в тематичен приоритет „Устойчив наземен транспорт” бе обявен на 30 юли т.г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 януари 2010 г. като предвидения бюджет за конкурса е около 94 милиона евро.

Работната програма на конкурса предвижда следните теми за кандидатстване:

 • Дейност: “Позеленяване” (екологичност) на наземния транспорт
  • Област: Екологични продукти и операции в транспортния сектор
   • Намаляване на емисиите от товарните превози
   • Намаляване на вибрациите от железопътния транспорт през населените места
   • Енергийно ефективни кораби
   • Напреднали решения за третиране на корабните газови емисии
  • Област: Социално-икономически въпроси
   • Модели в областта на транспорта за оценка на политическото влияние
   • Социално и икономическо влияние в транспортната политика
 • Дейност: Подкрепа за преминаване между различните видове наземен транспорт и освобождаване на транспортните коридори
  • Област: Логистика и интермодален транспорт
   • Бързо внедряване на иновативни/ефективни железопътни технологии за подобряване на железопътния товарен транспорт
   • Ефективен интерфейс между различните видове наземен транспорт
   • Разработване и разпространение на добри практики за товарния транспорт
 • Дейност: Подобряване на безопасността
  • Област: Интегрирани решения за безопасност в наземните транспортни системи
   • Безопасност чрез дизайн на транспортни станции и терминали
   • Минимизиране на риска от износване на осите при железопътните вагони и локомотиви
 • Дейност: Засилване на конкурентоспособността
  • Област: Конкурентоспособни индустриални процеси
   • Подобрен мениджмънт на жизнения цикъл на корабните съдове чрез прилагането на напреднали производствени, демонтажни и рециклиращи процеси
  • Област: Конкурентоспособни продукти и услуги на наземния транспорт
   • Автоматизирано и спестяващо поддържане на железопътната инфраструктура
   • Устойчив железопътен товарен транспорт: дизайн на товарно превозно средство с по-голяма товароподемност и по-малки разходи
   • Нови технологии и методи за повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт при товарните превози
   • Конкурентоспособно континентално превозване на стоки включващо и пристанищните оператори
   • Подобрено управление на информацията при морския транспорт
 • Дейност: European Green Cars Initiative (Публично-частно партньорство)
  • Електрически машини
  • Интегриране и електрифициране на системите в купето на колата
  • Оптимизирани мотори за хибридни и електрически коли
  • Интелигентни интегрирани системи за съхранение на енергия
  • Модерни концепции за електрически превозни средства
  • Материали, технологии и процеси за устойчиво електрохимично съхранение на енергия при автомобилите
  • Повишаване информираността (особена на младите хора) за потенциалните възможности за работа, свързани с електрификацията на пътния транспорт

Дейност: Океанът на бъдещето: обединяване на изследователските усилия за посрещане на предизвикателствата при управлението на океанските ресурси

  • Изчисляване на влиянието на климатичните промени върху икономиката в Арктика
  • Вектори на промяната в океанските и морски екосистеми, влияние върху икономическите сектори
  • Carbon Capture and Storage технологията и морската околна среда

Хоризонтални дейности за изследване на синергията между различните видове транспорт, факторите, които подпомагат конкурентоспособността, предвиждането и отговарянето на социално-икономически и екологични предизвикателства:

  • Глобални предизвикателства в дългосрочна перспектива: 2030-2050
  • Перспективи пред Европейската транспортна индустрия при бъдещата глобална конкуренция за чисти транспортни системи
  • Изследване на бъдещите парадигми за транспорта след 2050 г.
  • Оптимизиране и интегриране на научноизследователските усилия в пътническия транспорт при повишена интермодалност
  • Управление на търсенето и предлагането и логистика при пътническия транспорт чрез повишена ко-модалност и разбиране на социалното поведение
  • Алтернативни горива в транспорта
  • Изследвания за намаляване на шума в транспорта: координиране на изследователските дейности и стратегии
  • Анализ на състоянието на Европейското съвместно изследователско пространство (ERA) в сектор транспорт
  • Пазарна реализация на научните изследвания в транспорта и роля на действащите лица и регионите
  • Съвместна база данни с информация от well - to wheel анализи и екологични данни за различните видове транспорт

Ако проявявате интерес и имате експертиза за участие в някоя от темите, изброени по-горе, ще се радваме да ви съдействаме за оформяне на проектните ви идеи, намирането на партньори и предоставянето на съвети по разработването на проектните ви предложения.


За допълнителна информация и заявки за участие:

Деница Маринова
denitsa.marinova@online.bg
Тел.: 02/ 9733000


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND