ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Проект FutureFood6

Проект Future Food 6

www.futurefood6.com

Здравословна и безопасна храна за бъдещето – технологичен форсайт за България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия

Качеството и безопасността на храните са изключително важни за хората, поради което са една от основните области на политиката на Европейския съюз. Тези два компонента трябва да бъдат осигурявани чрез постоянен контрол върху всички звена от хранителната верига – входящи ресурси, производствени процеси, готова продукция, транспорт, складиране, етикетиране, документиране на произхода и т.н., с цел създаване на подходяща инфраструктура на пазарите за храни и тяхното устойчиво развитие. Това налага нов подход при вземане на решения с произтичащите от това промени във финансовите услуги, борсовите пазари, процеса на ценообразуване и информираност, транспортните средства и цялостната инфраструктура.

Форсайт процесът е доказано ефективен при формулирането и решаването на тези проблеми. Участието на всички заинтересовани страни с техния широк спектър от натрупани опит и знания ще даде възможност да се определят новите технологии и пазарните възможности/заплахи, като се вземат под внимание и фактори от научно, технологично и социално-икономическо естество с цел разработването на подходящи политики и стратегии.

Проблемите на безопасността и качеството на храните не бяха адекватно формулирани и решени в страните от Централна и Източна Европа (СЦИЕ). Шестте страни – участнички в проекта FutureFood6, трябва да преструктурират веригата на производство на храни, като доизградят и укрепят институционалната и законовата рамка. Трябва да бъдат разработени нови процеси на вземане на решения, като акцентът бъде поставен върху стандарти за качество, пакетиране, контрол и сертифициране.

Проектът цели да промени тези процеси чрез създаването на подходящи условия за интензивен диалог между основните заинтересовани страни – хранителната промишленост (фирми, секторни асоциации, професионални сдружения), авторите на политики (всички, които участват в процеса на вземане на решения и формулиране на политики), организации/сдружения на потребителите, НПО, медиите (повишаване на информираността за ползите от стандартите за качество).

Основните теми за разискване между представителите на различните работни групи ще бъдат:

 • цялостната снабдителна верига в хранителната промишленост – концепцията „от фермера до трапезата”;
 • ключови хоризонтални технологии, засягащи бъдещето на хранителната индустрия – биотехнологии, технологии за съхраняване, пакетиране, ИКТ;
 • предпочитанията на обществото като основен фактор, засягащ бъдещето на храните – здравословност, функционалност, информираност.

 

Партньори:

 • UNIDO – Организация за промишлено развитие на ООН;
 • Обсерватория за перспективни промишлени технологии – Испания;
 • Виенски институт за международни икономически изследвания – Австрия;
 • Институт по икономика, Академия на науките – Унгария;
 • Технологичен център към Академия на науките – Чешка република;
 • Група „Бизнес иновационни центрове” – Словакия;
 • Национална борса – Хърватия;
 • Изпълнителна агенция за финансиране на висшето образование и изследователската дейност – Румъния;
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации” – България.

 

Оперативните цели на проекта са:

 1) да насърчава изграждането на нова култура на вземане на решения сред авторите на политики и представителите на хранителната индустрия с акцент върху качеството и безопасността на храните в цялата снабдителна верига. Това ще се постигне чрез активното участие на авторите на политики и бизнеса заедно с експертите в различните етапи на проекта (експертни панели, работни групи, интервюта);

2) да идентифицира бъдещи ключови технологии и нови бизнес модели за установяване на изисквания във връзка с качеството и безопасността в процеса на производство чрез изграждане на обща платформа за безопасността и качеството на храните в страните от Централна и Източна Европа.

Поставените цели ще бъдат постигнати чрез: а) интегрирането на нови концепции за производство на здравословни и безопасни храни и идентифицирането на конкурентни предимства, б) разработване на дългосрочна визия по стратегически приоритети, в) ускоряването на процеса на внедряване на научни резултати, нови технологии и иновации по цялата верига, г) разработването на платформа за безопасност и качество като нов подход за сътрудничество между партниращите си страни от ЦИЕ.

 

Резултатите от проекта ще бъдат представени под формата на:

 • препоръки за разработването на политики, подпомагащи хранителната индустрия, и разработването на общ подход за внедряване на специфични технологии с цел повишаване на качеството и безопасността на храните;
 • интернет страници, предлагащи богата информация за резултатите по проекта и провокиращи публична дискусия (мнения на експерти от НИРД, бизнеса и други заинтересовани страни за проблемите на качеството и безопасността на храните и преглед на резултатите от анализа на различните целеви групи);
 • наръчник за фирмите, който ще им помага при усвояването и прилагането на резултатите от проекта и ще улесни включването им в техните стратегии за бизнес развитие;
 • повишаване на информираността на обществото със знания в областта на новите технологии и визии за развитие на хранителната промишленост.За допълнителна информация

Зоя Дамянова: zoya.damianova(at)online(dot)bg

Деница Маринова: denitsa.marinova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND