ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Cognac

Cognac

Проектът COGNAC започна през ноември 2006 г. и имаше за цел да развие регионалното измерение на Европейското изследователско пространство в новите държави членки чрез повишаване на ефективността и съгласуваността на политиките за научни изследвания и иновации.

COGNAC бе насочен към постигането на два стратегически приоритета:
• Инструменти за публично финансиране на изследователската дейност.
• Сътрудничество между МСП и научноизследователските организации.

За контакти:
Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND