ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > WENETT

ARC Fund Launches a New Project – WENETT - Technology Partnerships for Women Innovators

Проектът WENETT цели да популяризира образа на жените учени и предприемачи. Независимо от разнообразието от инициативи, насочени към осигуряване на равнопоставеност на половете на равнище ЕС и на национално равнище в страните-членки, жените като цяло са значително по-слабо представени в областта на научните изследвания и технологичното развитие. Европейската научна и иновационна система страда от неприемлив дисбаланс на половете, който е резултат на социална изолация и води до загуба на ценни човешки ресурси.

За контакти:
Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg
Теодора Георгиева, teodora.georgieva(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND