ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > TOUREG

TOUREG

Основната цел на инициативата „Research-Driven Cluster for Tourist Sector Competitiveness and Knowledge” (TOUREG) бе да подобри конкурентоспособността и стратегическите позиции на туристическия сектор, и по-конкретно на ориентираните към туризма услуги в европейските региони.

Фондация ПИК разработи анализ на настоящата ситуация на услугите, свързани с туризма, в рамките на Югозападния район за планиране, и представи технологични оферти и заявки на местни фирми в интернет-базирания инструмент Technology Map за установяване на потенциално сътрудничество и възможности за технологичен трансфер.

Изготвен бе и доклад за синергията и взаимното допълване на туристически ориентираните услуги, озаглавен „Analysis of Regional Technological Trends – A global Analysis and Differences among R&D Public Policies”.

За подпомагане иновационната дейност на фирмите от туристическия сектор партньорите от инициативата TOUREG разработиха наръчник за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в туризма и указания за технологичен трансфер.

Съвместен „План за действие” за осигуряване на устойчивост на международните клъстери и техните дейности беше изготвен от предварително направени анализи и извлечени приоритети от регионите, участващи в проекта. Дейностите в Плана могат да бъдат реализирани в рамките на различни европейски инициативи, като Седма рамкова програма и програмата CIP.

Повече информация можете да намерите на www.tourisminnovation.eu

За контакти:
Теодора Георгиева, teodora.georgieva(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND