ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Регионална иновационна стратегия за Югозападен район на планиране

РИС на Югозападен район за планиране

На регионално равнище в България Фондация "ПИК" приключи разработването на Регионалната иновационна стратегия (РИС) на Югозападния район за планиране (RIS BRIDGE). Стратегията беше първата стъпка към модернизирането на иновационната политика на региона, за да го подготви както за участие в усвояването на структурните фондове, отворени за България след приемането й за член на ЕС, така и за определяне на бъдещото му развитие.

В процеса на разработване на РИС бяха включени заинтересованите институции на всички управленски равнища чрез различни дейности за изграждане на консенсус по ключовите въпроси. Комитетът за координация на RIS BRIDGE работеше под председателството на областния управител на София и в работата му се включиха представители на регионални и местни органи на властта, министерства, водещи изследователски институти и посреднически организации. РИС беше одобрена от областните управители на всички области в Югозападния район за планиране. Обмяната на опит беше насърчена от инициативата на Фондация ПИК за създаване на национална мрежа на районите с разработена иновационна стратегия. България е сред малкото нови страни-членки на ЕС, в които цялата национална територия е включена в европейската мрежа на иновационните региони от средата на 2005 година.

Планът за действие на RIS BRIDGE вече се изпълнява и се разработват редица пилотни проекти, насочени към развитие на регионалните иновации:

• Област Благоевград разработи проект по Програмата за сътрудничество в Югоизточна Европа в сътрудничество с района Западна Македония в Гърция за обмяната на добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ЕЕ и ВЕИ) и за адаптирането им към местните условия. Започна подготвителният етап за създаване на Иновационен център по въпросите на ЕЕ И ВИЕ в Благоевград като район с висок потенциал за използване на енергия от слънцето и от термални води заедно с други алтернативни източници. Иновационният център по ЕЕ и ВИЕ е публично-частна инициатива, подкрепена от регионалните и местните власти.

• В областите София-град и Перник РИС даде тласък на предварително проучване за създаването на Технологичен център за иновативни решения и дизайн в здравеопазването. Технологичният център също ще бъде публично-частна институция, включваща бизнеса, банки, здравни центрове и представители на изследователската общност.

• Област Перник планира създаването на Индустриална зона за перспективни иновативни компании в областта на машиностроенето. Всички тези пилотни проекти ще използват възможностите за финансиране, предоставяни по оперативните програми „Регионално развитие” и „Конкурентноспособност” на Европейския фонд за регионално развитие ( ЕФРР ).

За по-вече информация: www.innovation.bg

За контакти:
Даниела Чонкова, daniela.tchonkova(at)online(dot)bg
Деница Маринова, denitsa.marinova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND