ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Европейски иновационен център - България

Европейски иновационен център - България

Повече от 10 години след създаването си през 1997 г. Европейският иновационен център – България (ЕИЦ-България) – звеното на Фондация ПИК за подпомагане на МСП – предоставя услуги с висока добавена стойност в подкрепа на международното технологично сътрудничество. ЕИЦ-България съдейства за трансфера на технологии от чужбина към местни клиенти с цел развитие на капацитета и предоставя помощ на МСП за пълноценно използване на възможностите за сътрудничество чрез консултации при сключването на договори за технологичен трансфер.

През януари 2008 г. ЕИЦ-България заедно с 12 партньорски организации беше избран да стартира участието на България в Европейската мрежа за предприемачество Enterprise Europe Network (EEN). Мрежата е предназначена да посрещне всички информационни нужди на МСП и бизнеса в Европа.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND