ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и подкрепа за бизнеса > Публикации

Публикации

» Иновации.бг 2020, Водеща тема на Иновации.бг 2020 е новата стратегическа рамка на Европейската комисия за програмния период 2021 – 2027 с включените в нея приоритети и мерки за по-иновативна и зелена европейска икономика. Докладът акцентира върху политиката на българското правителство за развитие на конкурентоспособен бизнес в условията на засилващи се предизвикателства на глобалната сцена.

» Иновации.бг 2019, Водеща тема на Иновации.бг 2019 е европейската политика в областта на науката и иновациите през следващия програмен период и инструментите, предвидени за постигането на поставените амбициозни цели. Лансираната от Европейския парламент и Съвета концепция за интелигентна специализация се доказа като успешен инструмент за провеждане на кохезионната политика на ЕС на регионално равнище и ще запази ключовата си роля и през следващия програмен период.

» Иновации.бг 2018, Иновации.бг 2018 разглежда изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България и предоставя препоръки за нейното подобряване. Докладът представя и най-актуални данни за иновационния потенциал на българската икономика за 2018 година.

» Иновации.бг 2017, Иновации.бг 2017 разглежда технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб. Специален акцент е поставен върху автомобилостроенето и свързаните производства, по отношение на които България е притегателен център за чуждестранните инвеститори не само от позициите на системен интегратор, но и като R&D център и източник на нови технологични решения.

» Innovation.bg 2016, Innvation.bg provides a reliable annual assessment of the innovation performance of the Bulgarian economy and of the current conditions and development opportunities of the Bulgarian innovation system. The report provides recommendations on the improvement of the public policy on innovation, building on the latest international theoretical and empirical studies and taking into account the specific economic, political, cultural and institutional framework of the innovation system in Bulgaria.

» Иновации.бг 2016, Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите.

» Иновации.бг 2015, Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата.

» Зелени Иновации.Бг 2015, Зелените иновации са ключов фактор за постигането на нисковъглероден растеж и имат огромен потенциал за конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).

» Зелени Иновации.бг, Изменението на климата и нарастващата конкуренция са сред основните предизвикателства пред държавите – членки на Европейския съюз. Иновациите са ключов фактор за тяхното решаване. Целта на този доклад е да направи преглед на напредъка в екологизирането на българската икономика.

» Иновации.бг 2014, Десетото издание на ежегодния доклад Иновации.бг е наследник на установена традиция за аналитично представяне на състоянието на националната иновационна система и нейните основни звена и оценка на иновационния потенциал на икономиката като основа за постигане на конкурентни позиции на международните пазари.


1 | 2

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND