ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Научна, технологична и иновационна политика > Екип

Екип

Зоя Дамянова, Програмен директор

Венцеслав Козарев, Ръководител на програма
Благовеста Чонкова, Ръководител на проект
Марко Хайдиняк, Старши анализатор
Десислава Асенова, Анализатор
Константин Иванов, Анализатор

Проф. Миланка Славова, Старши консултант
Проф. Марин Петров, Старши консултант


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND