ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми

Програми

Фондация „ПИК” специализира в две основни тематични направления, формиращи обществото, базирано на знанието - информационното общество и иновациите и технологичния трансфер. Фондация „ПИК” се стреми и в двете направления да влияе върху възприемането на иновационните концепции и политики от правителството, бизнеса, академичните среди и неправителствените организации. Това способства за ангажирането на колективни усилия и подкрепя формулирането на политики, чрез политически-ориентирани изследвания и анализи, като се започне от иновационната система и се стигне е-правителство (e-government) и ролята на медиите в борбата с корупцията. Фондация „ПИК” следи и за адекватното изпълнение на обществените политики.


Лидер в стремежа към създаване на информационно общество…

От създаването си през 1991 г., фондация „ПИК” е ангажирана с приложни изследвания, обучение, политическа подкрепа и защита, свързана с телекомуникациите и либерализацията на електронните медии, а през последните години и с изграждане на информационното общество и развитие на е-икономика. Фондация „ПИК” допринася за и подкрепя разработването политики за информационното общество, като анализира основните насоки и проблеми в това направление. Такава подкрепа включва разработването на политически документи, адресирани до отговорните правителствени агенции и извършването на анализи, възложени от български и международни организации. Инициативите на политическо равнище се допълват от практическа работа, целяща да покаже ползите от информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в различните области на общественото развитие. Фондацията участва в много проекти, които имат за цел да разработят иновативни ИКТ приложения.

Посетете страницата на програма "Информационно общество"


 

В помощ на технологичния трансфер и иновациите…

Дейностите на фондация „ПИК” в сферата на иновациите и технологичния трансфер са фокусирани върху националната иновационна система на три равнища:
а) секторно равнище – подпомагане на фирми и клъстери чрез технологично посредничество, консултиране и международен технологичен трансфер;
(2) мезо-равнище – подпомагане разработването на регионални иновационни стратегии, изграждането на институции и мрежи;
(3) макро-равнище – прилагане на форсайт методологии с цел дефиниране на бъдещата национална иновационна политика .

Фондация „ПИК” издава годишен иновационен индекс (доклад) (Innovation. bg), който анализира състоянието на националната иновационната система и предизвикателствата пред нея.


Посетете страницата на програма „Иновации и технологичен трансфер”

 


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc