ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и подкрепа за бизнеса

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“ цели да стимулира иновациите и предприемачеството. Фондацията е национален координатор на Enterprise Europe Network от 2008 г., както и на предшестващата я Европейска мрежа от иновационни центрове (Innovation Relay Centres Network, 1997-2007 г.). Мрежата работи в 65 държави. Експертите подпомагат малките и средни предприятия (МСП) да се реализират на международния пазар. Организацията консултира бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по Програма Хоризонт 2020, с акцент върху Инструмента за МСП. Фондацията подпомага и развитието на иновационния мениджмънт чрез оценка и анализ на управлението на иновационните процеси във фирмите по международно утвърдени методики и практики, включително тези на IMP³rove академията.

Програмата:

  • Подпомага търсенето на международни бизнес и проектни партньори в над 60 държави - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Съдейства на предприемачите да излязат на световни пазари чрез организиране на брокерски събития и бизнес форуми - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и бизнес проекти - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Подпомага пазарната реализация на иновациите - лого Enterprise Europe Network (EEN);
  • Стимулира развитието на иновационния мениджмънт – лого IMP³rove Academy и активна връзка към описание;
  • Оказва експертна помощ при кандидатстване по рамкова програма Хоризонт 2020, с акцент върху Инструмент за МСП - и връзка към описание.

Постижения и награди:

  • Първи български финалист на Наградите на EEN за качество и резултатност на ЕЕН услуги (2016 г.)
  • Признание от ЕК и от Европейската академия за иновационен мениджмънт IMP³rove Academy (2016 г.) за Конкурса за иновативно предприятие на годината като добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND