ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер

Направление „Иновации и технологичен трансфер”

Фондация „ПИК” специализира в областта на иновациите и технологичния трансфер от 1997 г., когато бе създаден Европейски иновационен център – България (ЕИЦ-България). Организацията печели репутация на един от лидерите в тази област, ефективно подпомагаща бизнеса и изследователските звена в страната, като същевременно участва в правителствени и стопански инициативи. Фондация „ПИК” стана член на мрежата от иновационни центрове – иновативни региони в Европа, подкрепена от генерална дирекция „Предприятия” на Европейската комисия, призната като една от най-важните инициативи в областта на технологичния трансфер и форсайт приложенията в Европа.

В началото на 2008 г., фондация „ПИК” бе избрана за координатор на българския консорциум в рамките на Мрежата за предприемачество на Европейската комисия - Enterprise Europe Network (EEN). Мрежата EEN е наследник на европейските иновационни и информационни центрове – двете най-големи мрежи за съдействие на малките и средни предприятия (МСП) за иновативно и бизнес развитие. Тя е предназначена да посрещне всички информационни и консултантски потребности на малкия и среден бизнес в Европа. Мрежата е уникална както по географското си покритие, така и по обхвата на интегрираните услуги, които предоставя на своите клиенти. Това става възможно чрез координираното участие на почти 600 местни партньорски организации от цяла Европа, за които работят около 4000 специалисти в подкрепа на конкурентоспособността на европейския бизнес. Българският консорциум обхваща 13 опитни организации с регионални офиси в София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански.

Фондация „ПИК” беше избрана и за координатор на инициативата ECABIT за институционализиране и развитие на мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия, което й дава възможност да стане мост между двете най-големи световни мрежи за иновации и бизнес-инкубатори и да помогне на българските МСП не само да интернационализират бизнеса си в рамките на Европейския съюз, но и в Югоизточна Европа и Централна Азия. През 2003 г., като част от програмата за иновации на фондация „ПИК”, бе създаден Експертен съвет по иновациите. Съветът има консултативна роля и предоставя своите становища за възможностите и проблемите в областта на иновациите на отговорните институции в България. Сред членовете му са специалисти от академичните и научноизследователски среди, представители на бизнес инкубаторите и на водещи иновативни фирми от различни сектори. Експертният съвет по иновации активно съдейства за някои от най-реномираните дейности на фондация „ПИК” – докладите Иновации.БГ за иновативния потенциал на българската икономика, Националния иновационен форум и Националния конкурс за иновативно предприятие на годината, както и за повишаване качеството на услугите на Enterprise Europe Network.

Иновации на работното място

Като част от „Стратегията за растеж на предприятията и индустрията” на Европейската Комисия в началото на април 2013 беше лансирана общоевропейска обучителна мрежа за иновации на работното място (EUWIN - European Workplace Innovation Network), чиято основна цел е да бъде трайно повишена производителността на организациите и да се подобри качеството на работните места чрез по-добри условия на труд.

Иновациите на работното място подобряват производителността и условията на заетост чрез положителна организационна промяна, включваща всеобхватен диалог, както и чрез стимулиране и разгръщане на творческия потенциал на служителите. Обогатяват се стратегическите знания на ръководителите, като се комбинират с практическите, но често непризнати и недооценени, познания на най-изявените служители.

Процесът на създаване на иновации на работното място цели включването на всички заинтересовани страни. По този начин всички участващи в промяната ще реализират положителни резултати чрез постигането на общи позиции (вместо компромис), по отношение повишаване на производителността, от една страна, а от друга – подобряване условията на труд и благосъстоянието на заетите.

EUWIN е общоевропейска мрежа за обучение, целяща повишаване на производителността на организациите, както и подобряване на качеството на работните места чрез осигуряване на трайно по-добри условия на труд. Съчетавайки значителен практически опит, академични познания и специализирана експертиза, EUWIN ще предоставя ценни ресурси на ръководители и служители, занимаващи се с устойчива промяна в различни предприятия на територията на Европа.

EUWIN е отворена за участие на експерти, социални партньори, законодатели, представители на посреднически организации и други, които се интересуват от условията на работното място. Конкретните цели на EUWIN включват:

  • да насърчава, да осигурява ресурси и да подпомага иновациите на работното място в множество компании, за да се постигне значителен мащаб и въздействие в целия ЕС.
  • да ускори обмяната на ноу-хау и прилагането на практики, свързани с иновации на работното място в цяла Европа.

Мрежата обхваща шест региона:

  • Дания, Швеция, Германия, Финландия, Норвегия.
  • Франция, Испания, Италия, Португалия, Белгия (фр.).
  • Австрия, Унгария, Словения, Хърватия, Чехия, Словакия.
  • България, Румъния, Гърция, бившите югославски републики.
  • Великобритания, Ирландия, Холандия, Белгия (хол.).
  • Литва, Полша, Латвия, Естония.

Повече за EUWIN може да научите тук.Основните дейности на програмата „Иновации” могат да бъдат разделени на следните равнища:

Технологичен трансфер (микро равнище)

В рамките на участието си в европейската мрежа за предприятия Enterprise Europe Network, фондация „ПИК” предлага редица услуги, насочени към подпомагане на български фирми и научноизследователски организации при определянето на техните технологични потребности, при търсенето на нови партньори за съвместни технологични разработки, както и при въвеждането и адаптирането на технологиите в различните сектори на икономиката. Фондация „ПИК” разшири спектъра на дейностите си в подкрепа на българската икономика като стартира бизнес консултации и информационни услуги за навлизане на нови пазари, законодателство, стандартизация и др.

Регионална иновационна политика (мезо-равнище)

Фондация „ПИК” подпомага активно иновативното и технологично развитие като координира разработването на регионалните иновационни стратегии на два от шестте района за планиране в България – Южен Централен и Югозападен. Основна цел на иновационните стратегии бе да подобри функционирането на регионалните иновационни системи чрез повишаване на иновативния капацитет на местните фирми и научноизследователски звена, квалификацията на техния персонал и оптимизиране на взаимодействието между наука, бизнес и посреднически организации.

Регионалните иновационни стратегии са съпроводени с Планове за действие, включващи конкретни мерки и инициативи в отговор на конкретните иновативни потребности на бизнеса в районите. Предложените мерки ще подобрят състоянието на регионалната иновационна система, като осигурят икономически растеж и повишаване конкурентоспособността и степента на заетост в региона.

Форсайт (макро-равнище)

Методът Форсайт (Foresight) е признат като успешен инструмент при планиране и разработване на стратегии и политики в областта на науката и иновациите. Фондация „ПИК” е първата организация, която въвежда метода „форсайт” в България и развива капацитета на страната за прилагането му в процесите на стратегическо планиране и прогнозиране от страна на правителството и регионалните организации. През годините фондацията участва в редица проекти на равнище ЕС, прилагайки форсайт методите към области като изследователски инфраструктури (RIFI, ForeIntegra), биотехнологии, земеделие, качество и безопасност на храните (ForeTech, FutureFood6), участие на гражданите в определянето на изследователските приоритети на бъдещето (CIVISTI), околна среда и нови енергийни източници (SPRING).
 
Второ издание на семинара „Дизайн за Европа“ на тема Дизайн на политики в полза на обществото, 15 юни 2016 г., гр. Пловдив
Read more
  Брокерски срещи в рамките на Mobile World Congress 2016 - Барселона, 22-24 февруари 2016 г.
За шеста поредна година Enterprise Europe Network при Read more
Двустранни бизнес срещи по време на международните изложби MachTech & InnoTech 2016 и Bulcontrola 2016, 7 aприл 2016г., ИнтерЕкспо Център, София
Read more
  Единадесети Национален иновационен форум "Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България"
Read more
Международни брокерски срещи в областта на ИКТ FutureMatch 2016 @ CeBIT – Хановер, 14-18 март 2016 г.
В рамките на Европейската Read more
  Обзор на образованието и обучението: необходими са повече инвестиции за разпространяване на ползите от образованието в обществото
Read more

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND
pornload.cc