ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > TeRRItoria

Участие на местни заинтересовани страни в отговорни наука и иновации в регионите (TeRRItoria)

 

През февруари 2019 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) започна работа по проекта “Участие на местни заинтересовани страни в отговорни наука и иновации в регионите” (TeRRItoria), финансиран от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Главната цел на TeRRItoria е да изследва различните възможности и предизвикателства пред внедряването на концепцията за „Отговорни наука и иновации“ (ОНИ) в европейски региони и територии. Основен стремеж е да се изведе на преден план темата за ОНИ в дебатите за развитие на научноизследователския и иновационния капацитет на местно и регионално равнище, както и да се привлекат заинтересованите страни към процеса на дообогатяване на политиките за регионални научни изследвания и иновации в рамките на стратегиите за интелигентна специализация.

Водещата идея е, че подходите, политиките и практиките, свързани с отговорните наука и иновации и разработени към настоящия момент в научноизследователски институти и университети, могат да бъдат адаптирани към подходите, политиките и практиките на регионалното и териториалното управление. Следвайки тази идея, ще бъдат разработени така наречените „териториални отговорни наука и иновации” чрез експериментално въвеждане на поредица от мерки в пет предварително определени европейски региона – четири административни области и една община. Петте региона имат представители в консорциума на проекта и са избрани с цел да се покрие достатъчно широк спектър от региони в Европа, а именно:
 • Област Централна Македония (Гърция)
 • Област Емилия-Романя (Италия)
 • Област Тронделаг (Норвегия)
 • Югоизточен регион на развитие (Румъния)
 • Община Габрово (България)

Сред специфичните цели, към чието изпълнение ще се стреми и Фондация ПИК, са:
 • въвеждане на конкретни и измерими промени в системите за научноизследователска и развойна дейност в рамките на изброените по-горе територии;
 • въвеждане на конкретни и измерими институционални промени в регионалните организации, участващи в проекта TeRRItoria, които да допринесат за превръщането на отговорните наука и иновации в неотменен елемент от процеса на планиране на въпросните организации;
 • подобряване на разбирането относно това как отговорните изследвания и иновации могат да се адаптират на регионално равнище;
 • усъвършенстване на процеса по прилагане на териториалната стратегия за интелигентна специализация чрез изследване взаимодействията с отговорните наука и иновации.

В рамките на проекта, Фондация ПИК ще координира дейностите по детайлно проучване на екосистемите за научни изследвания и иновации в петте региона. Фондацията ще разработи на инструментариум за целта, включващ:
 • база данни с основните участници; база данни с вече съществуващи практики на отговорни изследвания и иновации на територията на петте региона, разглеждани от проекта; мрежа за наблюдение на регионалния риск, обхващаща социални, икономически, демографски и културни рискове; мрежа за оценка на регионалните политики, разработени на различно ниво на управление;
 • инструменти за анализ на състоянието на регионалната система за научни изследвания и иновации – използване на инструменти, разработени в рамките на Платформата за интелигентна специализация, Европейската клъстерна обсерватория, Регионалния иновационен индекс и онлайн платформата за стратегии за интелигентна специализация Online S3.

Фондация ПИК ще играе важна роля и при описването на иновационни практики за управление „отдолу-нагоре“ от цяла Европа (избрани измежду практиките „отдолу-нагоре“, свързани с обществените предизвикателства пред научните изследвания и иновации, които обаче не са задължително обозначени като отговорни изследвания и иновации). Фондация ПИК също така ще подкрепи община Габрово при експерименталното въвеждане на мерки за отговорни наука и иновации на територията на общината.

Проектът TeRRItoria стартира през февруари 2019 г. и ще продължи до януари 2022 г. като партньорство между следните 13 организации:


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND