ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > ResInfra@DRПрез януари 2017 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ стартира своята дейност по 30-месечния проект ResInfra@DR – Постигане на макрорегионален обхват и изграждане на връзки със социално-икономическите актьори в научноизследователските инфраструктури в Дунавския регион, подкрепен от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, , Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA). Фондация „ПИК“ е една от 14-те партниращи организации от 11 държави в Дунавския регион.

Едно от най-очевидните затруднения в цялата система за финансиране на науката, технологиите и иновациите (НТИ), както и управлението на иновациите в Дунавския макрорегион, е липсата на адекватни предварителни оценки, преглед и мониторинг на въздействието на науката, технологиите и иновациите, и по-специално научноизследователските инфраструктури. Проектът ResInfra@DR адресира този проблем, като предлага възможности за съвместно обучение за авторите на политики и организациите, осъществяващи тези политики и участващи във финансирането, както и за организациите, които координират научноизследователските инфраструктури.

Устойчиво развитие чрез специфични за региона методологии и съфинансиране

Разработването на политики въз основа на обективни факти и успешни инвестиции в научноизследователски инфраструктури изискват стратегически инструменти и насоки, които да подсилят социално-икономическото влияние: ResInfra@DR цели да подкрепи не само усилията за създаването на нови научноизследователски инфраструктури, но и за подобряване на съществуващите, както и да преоцени тяхната функционалност чрез разработването на методологии, които адекватно отразяват специфичните ситуации в Дунавския макрорегион.

Наред с това, ResInfra@DR свързва социално-икономическите актьори от научноизследователските инфраструктури в Дунавския макрорегион, като подобрява рамковите условия за иновации и стимулира частния сектор за участие в бъдещи инвестиции в подобни инфраструктури чрез публично-частни партньорства.

Ползи от подобреното транснационално сътрудничество в ResInfra@DR

Основните ползи от подобреното транснационално сътрудничество в ResInfra@DR са:
  • възможности за обмен на знания и опит между заинтересованите страни и организациите, изпълняващи политиките за наука, технологии и иновации и участващи в тяхното финансиране, както и организациите, които координират експлоатацията на научноизследователските инфраструктури;
  • по-ефективно управление на макрорегионалните цели и осъществяването на политиките, свързани с науката, технологиите и иновациите;
  • разработване на съвместни ръководства, методологии и инструменти, които са одобрени от редица заинтересовани страни от целия макрорегион.
Основните дейности на ResInfra@DR следват стратегическите цели на проекта и осигуряват:
  • диалог, насочен към съответните области на политиката на регионално, национално и макрорегионално и европейско равнище, включващ и крайни ползватели на начуноизследователски инфраструктури;
  • специални обучения за определени целеви групи, насочени към изграждане на капацитет в целия Дунавски макрорегион;
  • регистър на квалифицирани оценители на научноизследователски инфраструктури;
  • две пилотни дейности, насочени към (1) партньорски проверки на девет съществуващи научноизследователски инфраструктури и (2) предварителни оценки на три планирани научноизследователски инфраструктури в Дунавския макрорегион;
  • дейности за популяризиране на резултатите от проекта и тяхното използване в научната, технологичната и иновационната политика в Дунавския макрорегион.
Моля, следете актуалните новини за ResInfra@DR на официалните профили на проекта на Twitter и Facebook.

За да участвате в онлайн дебати, моля използвайте хаштагове като #ResInfra, #DanubeRegion, #STI или #RTDI.

Начална дата: 01-01-2017
Крайна дата: 30-06-2019
Бюджет в евро: Общо: 2,154,989.34
Принос от ЕФРР в евро: 1,645,857.99
Принос от ИПП в евро: 185,882.89
Номер на поканата: Покана 1
Приоритет: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион
Специфична цел: Подобряване на рамковите условия за иновации
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“

За подробна информация, моля свържете се с:
Марко Хайдиняк, Старши анализатор
Програма „Научна, технологична и иновационна политика“
marko.hajdinjak[at]online.bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND