ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > RRI-PRACTICE

RRI-PRACTICE

Проект „Отговорни изследвания и иновации в практиката“ (RRI-PRACTICE) е финансиран по Рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и е с продължителност от 3 години. Целта му е да проучи движещите сили и препятствията пред успешното прилагане на отговорните изследвания и иновации (ОИИ) в европейски и световен мащаб; да насърчи дебат върху съществуващите организационни структури и управленски модели в рамките на изследователските и финансиращите организации; както и да идентифицира и подкрепи добри практики, които да стимулират възприемането на ОИИ в изследователските организации и програми. Проектът ще направи преглед на аспектите, свързани с реализирането на ОИИ в общо 22 изследователски и финансиращи организации и ще разработи хоризонт за тяхното укрепване на базата на конкретни цели, задачи и индикатори за всяка участваща организация.

За своя отправна точка проектът възприема схващането, че организационните политики в областта на обществено отговорните научно-иновационни практики не могат да бъдат задавани единствено „отгоре-надолу“. За да могат организациите в научно-иновационната система (университетите, изследователските институции, финансиращите органи и пр.) сами да поемат контрол върху изпълнението на отделни практики на ОИИ, необходимо е да бъдат подтиквани да обвържат аспектите на изследователско-иновационна отговорност с вече прилаганите от тях инициативи, процеси и системи. За да изпълни целите си, проектът ще стъпи върху елементи от институционалната и организационната теория, така че да осветли предизвикателствата и условията за осъществяването на успешни ОИИ модели.

Цели:

Проектът „Отговорни изследвания и иновации в практиката“ ще проучи следните аспекти на ОИИ:

  • Организационните разбирания и операционализация на обществено отговорни изследователски практики;
  • Петте аспекта, залегнали в основата на концепцията за ОИИ на Европейската комисия: етика, обществена ангажираност, полова равнопоставеност, свободен научен достъп и научно образование;
  • Процеси, считани за основополагащи за реализирането на ОИИ: многообразие и приобщаване; предвидимост и рефлексивност; откритост и прозрачност; отзивчивост и адаптация.


Проектът „Отговорни изследвания и иновации в практиката“ ще допринесе за развитието на рамката за ефективно управление на ОИИ по редица начини:

  • RRI-PRACTICE ще допринесе за конкретизирането на концепцията за ОИИ чрез проучване на начините, по които петте аспекта, залегнали в нейното развитие, биват възприемани, наред с други по-широки схващания за „отговорност“ в науката и иновациите, както и начините, по които тези аспекти биват примирявани и прилагани в рамките на организационните структури и култури. Сравнителен анализ на процесите по изпълнение и насърчаване на различни ОИИ практики, отговарящи на петте ключови теми в европейската концепция (в допълнение към други съществуващи разбирания за ОИИ в специфичните видове организации) ще улесни екстраполирането на конкретни заключения под формата на общи препоръки за по-широко приложение. Това знание ще допринесе за по-нататъшното развитие и усъвършенстване на самата концепция и ще допринесе за укрепването на местни (национални) практики и модели на ОИИ.
  • Проектът ще допринесе за по-пълноценното прилагане и възприемане на ОИИ в практиката чрез изследване на опосредстващите фактори на институционалната и организационната среда, стъпвайки на задълбочен концептуален и емпиричен анализ на дискурси и инициативи в рамките на 22 разнородни организации, на свой ред част от общо 12 национални научно-иновационни системи, попадащи в обхвата на проекта. Въз основа на това ще бъдат изготвени конкретни планове за действие, вкл. мерки и индикатори за ефективно изпълнение, с цел по-нататъшното укрепване на процесите по ОИИ в тези организации.
  • Проектът ще използва своето европейско и глобално разпространение, за да интегрира ОИИ в научните програми и политики чрез обединяване и разширяване на ОИИ общността в участващите организации и държави, в т.ч. и чрез насърчаване на добри практики за специфични изследователски организации в различните национални контексти. Наред с това, мандатът на проекта предвижда изготвянето на препоръки по отношение на препятствията и движещите сили за операционализиране и приложение на ОИИ, което от своя страна ще допринесе за разработването на по-ефективни и целенасочени стратегии в областта на ОИИ на ниво Европейски съюз.


Партньори по проекта:


За допълнителна информация, моля посетете сайта на проекта на адрес: https://www.rri-practice.eu/. Също така, можете да ни последвате в Twitter и YouTube.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND