ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > ENERGISE

ENERGISE

Проект ENERGISE представлява иновативна паневропейска изследователска инициатива в посока постигането на по-голямо научно разбиране на социалните и културните влияния върху потреблението на енергия. Финансиран по Рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, проектът цели да разработи, валидира и оцени възможности за трансформация „отдолу-нагоре“ в потреблението на енергия в домакинствата и общностите в цяла Европа.

ENERGISE приема за отправна точка схващането, че културната промяна е ключов елемент в процесите по успешен енергиен преход. Индивидуалното потребление на енергия е функция на това, кои сме самите ние, мястото откъдето идваме, и на социално-културните и материалните контексти, които обитаваме. Социалните норми и практики по отношение на работа, образование, семеен живот, потребление и отдих значително повлияват нашите модели на потребление на енергия, както и нашата способност и/или желание за промяна на тези модели. Без цялостно разбиране на тези „енергийни култури“, публично-политическите мерки за намаляване на енергийната консумация на ниво отделни общности или домакинства има вероятност да се провалят.

Изследователска стратегия – „Живи лаборатории“ (Living Labs)

ENERGISE възприема подхода на „живите лаборатории“ за непосредствено наблюдение на съществуващи „енергийни култури“ в реална обстановка, с цел тестване и оценка на инициативи за намаляване на енергийната консумация в рамките на отделни общности и домакинства. Задълбочен преглед и класификация на потребителски инициативи от 30 европейски държави ще осигури основата за разработването на два прототипа „ENERGISE Living Labs“, предназначени да уловят влиянията върху индивидуалното и колективното енергийно потребление. Събирането на данни, преди, по време и след въвеждането на 16 „живи лаборатории“ в рамките на осем партньорски държави, ще допринесе за планирането и оценката на бъдещите инициативи на потреблението на енергия в цяла Европа.

Обобщение на целите

Целите на проект ENERGISE са свързани с:
  • Надграждане на съществуващи изследвания в областта на устойчивото енергийно потребление посредством разработването на иновативна теоретична рамка, която съчетава подходи по изследване на социални практики и „енергийни култури“;
  • Оценка и сравнение на въздействието на европейски инициативи за намаляване на консумацията на енергия;
  • Ускоряване използването на „живи лаборатории“ за проучване и трансформация на съществуващи „енергийни култури“;
  • Генериране на нови изследователски познания в областта на въздействието на рутинни практики и отклонения в прехода към по-голяма устойчивост на енергийното потребление;
  • Подобряване на ангажираността на различни заинтересовани страни от обществото, политиката и индустрията в посока ефективен трансфер на изводите и препоръките, произтичащи от проекта, за по-нататъшно реализиране на Европейския енергиен съюз.
Консорциум

Консорциумът ENERGISE включва седем университета, както и научноизследователски институти, предприятия и неправителствени организации от България, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Словения, Швейцария, Холандия и Обединеното кралство. Проектът се радва на подкрепата на агенции и институции като Energy Cities, SCORAI Europe, Унгарският бизнес съвет за устойчиво развитие, E.ON Унгария, Community Energy (Англия) и Агенцията за устойчива енергия на Ирландия. За контакт и повече информация:

GreenDependent Institute (Унгария)
г-жа Edina Vadovics, еdina@greendependent.org

Координатор на проекта:

National University of Ireland, Голуей (Ирландия)
Dr. Frances Fahy, frances.fahy@nuigalway.ie

Партньори по проекта:
За допълнителна информация, моля посетете сайта на проекта на адрес:
http://www.energise-project.eu/.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND