ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Здравословни и безопасни условия на труд

 

Здравословни и безопасни условия на труд

EU-OSHA е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. EU-OSHA работи, за да гарантира по-безопасни, по-здравословни и по-производителни работни места в полза на бизнеса, служителите и правителствата; насърчава култура на превенция на риска за подобряване на условията на труд в Европа.

Основни дейности

  • Кампаниите „Здравословни работни места“ – двугодишните ни кампании повишават осведомеността по темите за безопасността и здравето при работа в цяла Европа
  • Проект за интерактивна оценка на риска онлайн (OiRA) – предлагаме инструменти за оценка на риска онлайн за малки и средни предприятия с цел оценяване и управление на рисковете на работното място
  • Проучването ESENER – това широкообхватно проучване дава представа за управлението на рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място в Европа
  • OSHwiki  – съвместна онлайн енциклопедия за точна и надеждна информация за БЗР
  • Прогнозни проекти – подчертаваме и проучваме нови и потенциални рискове в областта на БЗР чрез специални проекти за прогнозиране
  • Общ преглед на БЗР – предлагаме общ преглед по конкретни теми на здравословните и безопасни условия на труд и идентифицираме приоритети
  • Филми за НАПО  – серия от кратки, забавни анимационни филми без текст по важни теми относно безопасността и здравето на работното място.

Членовете на мрежата „Enterprise Europe“ са сред основните партньори, които съдействат на EU-OSHA да постигне своите цели заедно с генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) и националните фокусни точки на EU-OSHA.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND