ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > InnoBridge

InnoBridge

Проектът „InnoBridge – Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way” има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, чрез подобряване на иновационния им потенциал, степента на комерсиализация на новите разработки и ефективността на регионалните политики в подкрепа на иновациите. Дейностите по InnoBridge са пряко фокусирани върху един от основните приоритети на Стратегията „Европа 2020“ – знания, резултати от научноизследователска дейност и пазарно приложение на иновациите. Общите усилия на партньорите по проекта ще катализират създаването на нови работни места и повишаването на благосъстоянието в регионите. InnoBridge се финансира по програма INTERREG Europ eи се реализира в сътрудничество с 9 партньора от 8 региона в Европа. Всеки партньор участва с инструмент за подкрепа на иновациите на национално или регионално равнище.

Основни дейности по InnoBridge:

За Фаза 1: продължителност – 36 месеца. От 1 април 2016 г. до 31 март 2019 г.

 • Организация на събития за обмен на знания:
  - 10 работни срещи за взаимна оценка на регионите – Peer Review Workshops
  - Посещения на разменни начала между партньорите по проекта за обмен на добри практики
 • Съставяне на 8 индивидуални Плана за действие за подобряване на представените по проекта политики.
 • Публикуване на практическо ръководство, съдържащо концепцията и методологията на InnoBridge, познания и опит от добри практики за превръщането на научните изследвания и иновациите в пазарен успех.
 • Изготвяне на комуникационна стратегия и медийно съдържание на проекта – You Тube клипове, Twitter постове, интернет страница и брошура на проекта.;
 • Активно сътрудничество със заинтересованите лица в регионите чрез местни семинари и участия в международните събития по InnoBridge.

За Фаза 2: продължителност – 24 месеца. От 1 април 2019 г. до 31 март 2021 г.

 • Партньорски срещи за координация и мониторинг на Плановете за действие на участващите в проекта политики.
 • Провеждане на InnoBridge Финална конференция за представяне на резултатите по проекта, която ще се проведе в София през 2020 г.


Ползи за регионите, участници в InnoBridge:

Активната обмяна на опит, добри практики и взаимната критична оценка между партньоритеще допринесе за развитието на националните и регионални политики в подкрепа на научните изследвания и иновациите. Това ще доведе до по-ефективното използване на публични средствав областта на регионалните иновационни политики, както и на отваряне на нови възможности за технологичен и ноу-хау трансфер между регионите.

Положителните ефекти от InnoBridge ще допринесат и за по-дългосрочни и устойчиви икономически резултати:
- Повишаване на конкурентоспособността на МСП;
- Създаване на работни места;
- Повишаване благосъстоянието в регионите.


Партньори по InnoBridge:Интернет страница на InnoBridge: http://www.interregeurope.eu/innobridge/

За допълнителна информация:

Даниела Чонкова, daniela.tchonkova(at)online.bg
Деница Маринова, denitsa.marinova(at)online.bg
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Тел.: 02/ 973 3000

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND