ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > ESSPO

ESSPO

Целта на проект „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO), е да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на МСП и ангажираността им с иновационни дейности в регионите, включени в проекта. По този начин се предвижда подобряване на публичните услуги за МСП и постигане на по-добри икономически показатели на регионално равнище . Проектът ESSPO стъпва на постиженията на успешно реализирания проект KNOW - HUB, който създаде “библиотека” с добри практики и ефективни подходи при програмирането, изпълнението и мониторинга на Стратегиите за интелигентна специализация. (http://www.arcfund.net/index.php?id=2096) .

Проектът се реализира по програма INTERREG Europe и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на ESSPO си сътрудничат 9 партньорски организации от Полша, Франция, Испания, Германия, Естония и България. Всяка от организациите разглежда конкретен инструмент на национално или регионално равнище за публична подкрепа на иновационния потенциал на МСП:

 • Фондация на Университет „Адам Мицкевич“, Научен и технологичен парк Познан, Полша, координатор на проекта – Портфолио от мерки за подобряване на конкурентоспособността на МСП във Виелкополска област
 • „Еропейска асоциация на агенциите за развитие“, EURADA, Белгия – подготовка на инструменти за оценка.
 • „Иновационно развитие на Северна Франция“ – Нор-Па дьо Кале RIS3, ос 1 от Операционна програма „Нор-Па дьо Кале“,
 • Агенция за иновации, бизнес финансиране и интернационализация на Кастилия и Леон, Испания – Оперативна програма „Кастилия и Леон“, портфолио от мерки за повишаване на конкурентоспособността на МСП.
 • Община Габрово, България – Общинска план за развитие на Габрово 2013-2020, система за развитие на конкурентоспособността на МСП
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, България – Национален иновационен фонд на Република България.
 • Фондация „Научен парк“ Тарту, Естония – „План за развитие на град Тарту 2013-2020“
 • Фондация за изследване и иновации „Текналия“, Испания – Регионалната оперативна програма на Баската автономна област 2014-2020.
 • „Везербергланд“ RDC , Хамелн-Пирмонт, Германия – Оперативна програма „Долна Саксония“ 2014-2020, консултация на МСП за трансфер на знания и технологии.

 

Проектът се състои от две фази. В първата фаза ще се идентифицират проблемни области в съответните регионални политики и финансови инструменти за насърчаване на конкурентоспособността на МСП и ще се предложат конкретни решения и мерки. През втората фаза ще се направи оценка на ефективността на предприетите мерки на практика.

Дейностите по проекта включват:

 • Изготвяне в рамките на консорциума на обща методология за оценка на инструментите за подкрепа на МСП
 • Извършване на самооценка от партньорите на конкретния механизъм в техния регион.
 • Извършване на изследване от вида на peer review от страна на партньорите за всеки от регионалните инструменти по проекта.
 • Организиране на уъркшопове за обмяна на добри практики
 • Подготвяне на специфични мерки за конкретните региони.
 • Прилагане на мерките от компетентните органи
 • Оценка на ефективността на приложените мерки

 

ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.

Повече за ESSPO можете да намерите на страницата на проекта http://know-hub.eu/

За контакт:
Тел.: 02/ 973 3000
Даниела Чонкова, daniela.tchonkova@online.bg
Деница Маринова, denitsa.marinova@online.bg
Мая Цанева, maya.tsaneva@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND