ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > PROSO

PROSO

Проектът PROSO (PROmoting SOcietal engagement under the terms of RRI) се стреми да насърчи общественото участие като част от принципите на отговорните изследвания и иновации (ОИИ) в националните иновационни системи в Европа. За постигането на тази цел, партньорите в проекта ще разработят ръководство за подобряване управленския процес чрез изучаване и насърчаване на общественото и гражданското участие в сферата на тематичните области нанотехнологии, биоикономика, храни и здравеопазване. В рамките на проекта ще бъдат анализирани бариерите и стимулите за ангажиране на неправителствения сектор и гражданите в изследователски дейности, които са публично финансирани, включително публично-частни партньорства в сферата на науката и иновациите. Анализът ще се основава на различни научни подходи и ще бъде осъществен в диалог с широк кръг от заинтересовани страни, включително законотворци и представители на обществения сектор, организации, предоставящи финансови средства за наука и иновации, университети, бизнес организации, представители на неправителствения сектор и граждани.

Сред основните дейности в проекта са:

  • Изследване на понятието ОИИ, както и на очакванията към общественото и гражданското участие като основен принцип на ОИИ;
  • Анализ на бариерите и стимулите за обществено и гражданско участие от гледна точка на представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни в процеса на ОИИ;
  • Изследване на възгледите на гражданите относно някои иновативни подходи за гражданско участие в изследователски дейности чрез организирането на национални граждански панели в 5 европейски държави. Фондация „ПИК“ е координатор на тази ключова дейност по проекта;
  • Извеждане на препоръки за подобряване управленския процес в горе-споменатите тематични области на базата на заключенията от анализа на бариерите и стимулите за осъществяване на по-широко обществено и гражданско участие в сферата на науката и иновациите и обсъждането им в рамките на консултативен процес с различни заинтересовани страни;
  • Разработване на ръководство за подобряване управленския процес чрез изучаване и насърчаване на общественото и гражданското участие като един от основните принципи на ОИИ.

Проектът е финансиран от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ . PROSO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през февруари 2018 г.

Освен Фондация „ПИК“, партньори в проекта са :

 

За контакт:
Зоя Дамянова: zoya.damianova@online.bg
Венцеслав Козарев: ventseslav.kozarev@online.bg
Благовеста Чонкова: blagovesta.chonkova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND