ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > JamToday

JamToday

Европейският проект Game Jam Learning Hub (JamToday), финансиран от „Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации” (РПКИ) на Европейската комисия, цели предоставянето на подкрепа за създаването и внедряванетона дигитални образователни игри в Европа. Това ще бъде постигнато чрез организацията на „ game jam ” събития, в които ще участват художници, гейм дизайнери и компютърни програмисти с цел разработване на компютърни игри в рамките на предварително зададено време.

Тези събития ще бъдат организирани веднъж годишно, в продължение на 3 годишен период. Всяко от тях ще бъде посветено на определена тема, а участие ще вземат поне седем от партньорите по проекта. Темите включват:

- Първа година: Подобряване на ИКТ уменията (като например усвояване на умения за кодиране или създаване на игри);

- Втора година: Преминаване към по-здравословен начин на живот (като например здравословно хранене или промяна на асоциалното поведение);

- Трета година 3: Подпомагане на обучението по математика.

Резултатите и преживяванията на участниците в „game jam” събитията ще бъдат представени по време на три JamToday фестивала. Фестивалите ще привлекат фирми и експерти в сферата на дигиталните игри, които да подпомогнат разпространението на знанията, придобити по време на проекта, и да гарантират, че разработените игри имат желания образователен ефект. Всички тези дейности ще бъдат систематизирани в доклади, които от своя страна ще служат като ръководство за организирането на следващи game jam събития, както в рамките на проекта JamToday, така и извън него.

По време на изследователската фаза на проекта „Подкрепа за развитието на гейм индустрията в Европа” (BOO - Games) бе идентифицирана една от нуждите на гейм сектора в София, а именно - необходимостта да се помогне на студентите и търсещите работа в сферата на дигиталните игри да намират съответните възможности за образователно и кариерно развитие. Чрез участието си в дейностите по проекта JamToday, фондация „ПИК” ще получи възможност да допринесе за справянето с този проблем като улесни включването на подобни заинтересовани лица в процеса на разработване на игри и по този начин им предостави възможност за осъществяване на контакт с фирми и лица, за които биха могли да работят.

Целта на проекта BOO - Games бе да разясни на местните власти в България - използвайки като пример добри практики от Европа -колко е важно да се осигури целева подкрепа за под-сектора на компютърните игри, който е част от сектора на творческите индустрии в страната. Също така, бе важно да се привлече вниманието на съответните институции и законодатели върху специфичните нужди на фирмите в сферата на компютърните игри. В случая на JamToday подходът ще бъде точно противоположния на този в BOO - Games, тъй като настоящата инициатива директно ще подпомогне сектора на компютърните игри в страната (чрез т.нар. подход „отдолу – нагоре“) и едновременно с това ще провокира промяна в отношението на образователната система към дигиталните технологии, и по-специално - към употребата на компютърни игри в образованието.

Проектът обединява 26 партньора от следните 10 европейски страни: Холандия, Германия, Белгия, Великобритания, Италия, Австрия, Швейцария, Испания, Франция и България.

За контакти:

Тодор Ялъмов, todor.yalamov@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND