ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > CIMULACT

CIMULACT

Основната цел на CIMULACT е да допринесе към приложимостта и отчетността на европейските научни изследвания и иновации – на ниво Хоризонт 2020, както и на национално равнище – чрез ангажиране на граждани и други заинтересовани страни в съвместно създаване на програми за научни изследвания, базирани на реални и утвърдени обществени нужди, изисквания и визии за бъдещето . Проектът ще разшири перспективите и дебата по въпроси, свързани с наука, технологии и иновации, ще повиши научна грамотност в по-широк смисъл, който включва разбирането за обществената роля на науката, технологиите и иновациите, както и ще създаде общо разбиране по дадените въпроси между заинтересованите страни в сферата на науката, политиците и гражданите. Този подход ще обхване всички страни-членки на ЕС плюс Норвегия и Швейцария.

CIMULTACT се основава на принципа/убеждението, че колективната интелигентност на обществото дава на Европа конкурентно предимство, което може да се активира, за да се засили значението на европейската система за наука и технологии. Чрез установяването на истински диалог между граждани, заинтересовани лица, учени и политици, ще бъдат разработени и обсъдени визии и сценарии за желаното бъдеще, които ще бъдат превърнати в препоръки и предложения за политики и теми в областта на изследванията и иновациите.

За да постигне заложените цели, проектът ще изпълни следните дейности:

  • Създаване на визия и сценарии, които свързват потребностите на обществото с бъдещия очакван напредък в науката и неговото въздействие върху технологиите, обществото, околната среда и т.н. във връзка с големите обществени предизвикателства;
  • Осигуряване на конкретен принос към Хоризонт 2020 чрез препоръки и предложения за политики за в областта на изследванията и иновациите и създаване на пробни покани за подаване на проектни предложения за работните програми на Хоризонт 2020;
  • Ангажиране на гражданите и заинтересованите страни в дебати/консултации/разработване на сценарии за желано устойчиво бъдеще и необходими научни изследвания;
  • Изграждане на капацитет за ангажиране на граждани и множество други участници в изследвания и иновации чрез експериментиране, обучение и оценка на методите за ангажиране;
  • Подпомагане на диалога и споделеното разбиране между законодатели, граждани и заинтересовани страни;
  • Разкриване на съответния принос на консултациите с гражданите;

 

CIMULACT е подкрепен от Хоризонт 2020 и изпълнението му ще продължи 30 месеца.

 

В проекта участват 24 партньорски организации, включително:

The Danish Board of Technology Foundation (Дания)

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Германия)

Austrian Academy of Sciences (OeAW) - Institute of Technology Assessment (Австрия)

Missions Publiques (Франция)

Strategic Design Scenarios (Белгия)

Technology Centre of the Academy of Sciences (Чехия)

Institutul de Prospectiva (Румъния)

Applied Research and Communications Fund (България)

Green Dependent Institute Nonprofit Ltd (Унгария)

Politecnico Milano, Design Department (Италия)

Association for Science and Discovery Centres (Великобритания)

The Catalan Foundation for Research and Innovation (Испания)

Swiss Centre for Technology Assessment (Швейцария)

National Consumer Research Centre (Финландия)

Norwegian Board of Technology (Норвегия)

The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (Полша)

Knowledge economy forum (Литва)

Baltic Consulting (Латвия и Естония)

University college Cork (Ирландия)

Research institute (Нидерландия)

Mediatedomain (Португалия)

University of Malta (Малта)

Slovak Academy of Sciences (Словакия)

Slovenian Business & Research Association (Словения)

 

За повече информация, моля, посетете сайта на проекта http://www.cimulact.eu/.

Контакти:

Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND