ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > BLACK SEA HORIZON

BLACK SEA HORIZON

Целта на проекта BLACK SEA HORIZON е да се засили по устойчив начин двустранното регионално сътрудничеството в сферата на науката, технологиите и иновациите между страните от Европейския съюз и региона на Черно море. Проектът подкрепя диалога в тази област, като резултатът от тази подкрепа ще бъде подобрена база от знания за външната среда на Европейския съюз и за настоящата рамка за сътруднчиество в сферата на науката, технологиите и иновациите. Също така ще се повиши осведомесността, с цел да се допринесе за премахване на пречките и да се засили още повече двустранното регионално сътрудничество в сферата на наука, технологии и иновации, базирано на съвместно разработена програма за сътрудничество между ЕС и страните от Черноморието. За да улесни набирането на ресурси, проектът ще сформира група, ангажирана с осигуряването на средства, която ще разполага с функционираща инфраструктура, свързана с работата по разработване на покани за проектни предложения, както и с ясен набор от правила и норми. Тази група ще бъде готова да осъществи съвместни покани за проектни предложения . Участието на изследователи/учени от района на Черно море в Хоризонт 2020 ще бъде улеснено чрез:

  • Определяне на общи теми за научни изследвания, които да се вземат предвид при изготвянето на бъдещите покани за проектни предложения;
  • Предоставяне на актуална релевантна информация и добри практики за участие в Хоризонт 2020 на голяма група от учени/изследователи;
  • Увеличен брой предложения за съвместни изследвания чрез директни срещи лице в лице;
  • Младо поколение учени в сферата на социалните науки, запознати с Хоризонт 2020, и готови да промотират и подкрепят бъдещо сътрудничество в областта на изследванията, технологиите и иновациите;
  • Повишена готовност на програмните директори от страните от Европейския съюз и района на Черно море, да участват в съвместни бъдещи програмни инициативи.

Освен това, проектът ще дообогати разбиранията за клъстерните политики и управлението на клъстери, ще допринесе за осъществяването на директни бизнес контакти между маниджърите на клъстери от ЕС и таргетираните страни и ще увеличи осведомеността относно програмирането и предимствата на всеобхватни, устойчиви и социални иновации.

BLACK SEA HORIZON е подкрепен от програма Хоризонт 2020, изпълнява се в периода от февруари 2015 г. до януари 2018 г. и е с обща продължителност 36 месеца.

В проекта участват 19 партньора от 16 държани, включващи:

Centre for Social Innovation (Австрия)

German Aerospace Center, Project Management Agency (Германия)

Centre for Regional and International STI Studies and Support (Гърция)

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (Турция)

Regional Centre for Information and Scientific Development Ltd. (Унгария)

Applied Research and Communications Fund (България)

inno TSD (Франция)

International Centre for Black Sea Studies (Гърция)

Center of International Projects (Молдова)

Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (Полша)

Sociedade Portuguesa de Inovação, Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. (Португалия)

Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Румъния)

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (Армения)

Russian Foundation for Basic Research (Русия)

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education National Research University “Higher School of Economics” (Русия)

Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Science of Ukraine (Украйна)

Association European Studies for Innovative Development of Georgia (Грузия)

Shota Rustaveli National Science Foundation (Грузия)

Science Development Foundation (Азербейджан)


За повече информация, моля посетете сайта на проекта: http://blacksea-horizon.eu/ .

За контакти:

Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg
Адриана Димова, adriana.dimova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND