ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > SI-DRIVE

SI-DRIVE

"Социални иновации - движеща сила за социална промяна" (SI-DRIVE) е изследователски проект, целящ разширяване на познанията за социалните иновации чрез:

  • Интегриране на теории и изследователски методологии, за да се повиши разбирането за социалните иновации, довеждайки до нова парадигма на иновациите;
  • Картографиране на европейско и глобално ниво, като по този начин се адресират различни социални, икономически, културни, исторически и религиозни среди (общности) в осем основни региони в света;
  • Провеждане на дълбочинни анализи и идентифициране на казуси в седем области, обекти на изследване на проекта, а именно образование, заетост, околната среда и изменение на климата, енергетика, транспорт и мобилност, здравеопазване и социални грижи, намаляване на бедността и устойчиво развитие, както и провеждане на сравнителни изследвания на европейско и глобално ниво, организиране на форсайт дейности и кръгли маси, за да се осигури информация, която да бъде от полза на политици и практици.

Тъй като не съществува продължителен и систематичен анализ на социалните иновации и тяхната връзка с трансформиращите социални промени, SI-DRIVE ще допринесе към концептуализирането на областта на социалните иновации като средство за овластяване на хората, намаляване на бедността и оказване на влияние върху текущи обществени промени за постигане на "интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж" (Europe Strategy 2020 г.), както и към постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на ООН. Тази цел ще бъде постигнат а чрез разработване на цялостна и единна теория за социални иновации чрез изпълнението на следните дейности:

  • Определяне на естеството, характеристиките и влиянието на социалните иновации като ключови елементи на една нова парадигма на иновациите (укрепване на теоретичната и емпиричн ата основа на социалните иновации като част от една по-широка концепция за иновациите, в която се интегрират и социални измерения);
  • Картографиране, анализиране и насърчаване на социалните иновации в Европа и други региони в света, с цел по-добро разбиране и даване на възможност на социалните иновации да променят обществата в тези региони;
  • Идентифициране и оценяване на факторите за успех на социалните иновации в седемте области, които са обект на изследване на проекта, с цел подкрепа за овластяване на различни социални групи в различни страни, които да се включат в социалните иновации, за да бъдат постигнати целите на стратегията Европа 2020, както и тези за устойчиво развитие;
  • Извършване на ориентирани към бъдещето изследвания в сферата на политиките, анализиращи пречките и движещите сили на социалните иновации; разработване на инструменти за намеса в дадени политики;

SI-DRIVE е мащабен изследователски проект, финансиран от Седма рамкова програма на ЕС, който ще бъде реализиран в периода януари 2014-декмври 2017.

SI-DRIVE включва следните 15 партньори от ЕС, както и 11 извън Европа:

Technische Universität Dortmund (Координатор ; TUDO/sfs, Germany)

Applied Research and Communications Fund (ARC Fund, Bulgaria)

Austrian Institute of Technology (AIT, Austria)

Brunel University (UBRUN, United Kingdom)  

Center for Research on Social Innovation, University of Quebec in Montreal (CRISES, Canada)  

Centro de Innovación Social, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE, Colombia)  

European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA, Belgium)  

Heliopolis University Cairo (HU, Egypt)  

Institut Arbeit und Technik, Westfälische Fachhochschule Gelsenkirchen (IAT, Germany)  

Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences (ISEDT RAS, Russia)  

International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED, Sweden)

Istanbul Teknik Universitesi (ITU, Turkey)

Kazimiero Simonavičiaus Universitetas (KSU, Lithuania)  

Lama Development and Cooperation Agency (LAMA, Italy)  

social innovation lab (SIL, Croatia)  

Tata Institute of Social Sciences (TISS, India)  

Australian Centre for Innovation, University of Sydney (ACIIC, Australia)

TNO (The Netherlands)

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC, Chile)  

University of Deusto (UDEUSTO, Spain)  

University Danubius Galati (UDG, Romania)  

University of Cape Town, Bertha Centre for Social Innovation and Entrepreneurship (UCT, South Africa)  

The Young Foundation (YF, United Kingdom)  

Zhejiang University (ZJU, China)  

Zentrum für Soziale Innovation (ZSI, Austria)

 

За допълнителна информация, моля посетете уебсайта на проекта на www.si-drive.eu.

 

Контакти:

Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg
Адриана Димова, adriana.dimova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND