ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > ENGAGE 2020

ENGAGE 2020

Проектът Engage2020 разглежда съществуващите възможности за пряко участие на обществото в процесите, свързани с научноизследователската дейност и иновациите, и спомага за предоставянето на нови такива. Целта на проекта е да събере, анализира и подобри познанията по отношение на гражданското участие в сферата на научноизследователската дейност и иновациите. Проектът е финансиран от Европейската комисия и включва следните дейности:

 • проследяване на начините и причините за участие в научноизследователски и иновационни дейности от страна на граждани, заинтересовани страни, потребители и други обществени групи;
 • проучване на съществуващите политики, методи и инструменти за участие в научноизследователски дейности и иновации;
 • спомагане за повишаване на осведомеността относно гражданското участие сред изследователите, законодателите и други заинтересовани страни;
 • организиране на конференции и семинари за обсъждане на въпроси, свързани с подобряване на съществуващите практики;
 • изготвяне на онлайн каталог - създаден въз основа на натрупаните чрез дейностите в проекта знания - за подпомагане вземането на решения, касаещи избора и прилагането на подходящи методи за участие в научноизследователски и иновационни дейности;
 • привличане на нови заинтересовани страни, които да се запознаят с възможностите и ползите от участие на обществото в научноизследователски и иновационни дейности.

В „Хоризонт 2020” – Рамковата програма за научни изследвания и иновации - Европейската комисия е откроила седем ключови приоритета, които да бъдат изследвани през програмния период 2014-2020г. Това са така наречените „големи обществени предизвикателства,” които включват:

 • Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние;
 • Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, морски изследвания, води и биоикономика;
 • Сигурна, чиста и ефективна енергия;
 • Интелигентен, екологично чист и интегриран транспорт;
 • Действия във връзка с изменението на климата, ефективно използване на ресурсите и суровините;
 • Европа в един променящ се свят – приобщаващи, новаторски и мислещи общества;
 • Сигурни общества – защита на свободата и безопасността на Европа и нейните граждани.

Engage2020 посочва подходящи политики и методи - отнасящи се до гореизброените предизвикателства - за ангажиране на обществото в дейности в сферата на научните изследвания и иновациите.

Изпълнението на проекта започна през септември 2013 г. и ще продължи до ноември 2015 г. Някои основни резултати ще бъдат оповестени до есента на 2014 г., за да послужат при изготвянето на поканите за подаване на проектни предложения в рамките на Хоризонт 2020 в периода 2016-2017 г.

Партньори по проекта са:

 • Датски технологичен борд, Дания (координатор на проекта)
 • Институт за технологии Карлсруе, Германия
 • Фондация Involve, Великобритания
 • Science Shop, Университет в Грьонинген, Холандия
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, България
 • Dialogik - Институт с нестопанска цел за комуникация и сътрудничество в научните изследвания, Германия

За повече информация, моля, посетете сайта на проекта www.engage2020.eu, или се свържете с:

Венцеслав Козарев, ventseslav.kozarev@online.bg
Благовеста Чонкова, blagovesta.chonkova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND