ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > CASI

CASI

Проектът „Обществено участие в разработването на обща рамка за оценка и управление на устойчивите иновации” ( CASI) бе разработен в отговор на едно от шестте обществени предизвикателства, застъпени в програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, а именно „ Действия във връзка с изменението на климата, ефективно използване на ресурсите и суровините ”.

Основната цел на проекта е да се разработи методологична рамка за оценка на устойчивите иновации и управлението на мултидисциплинарни решения чрез ангажиране на обществото по въпросите в сферата на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, като се осигури участието на широк кръг от заинтересовани страни в нейното последващо прилагане, включително индустрия, законодатели, изследователски организации, представители на академичните среди, организации на гражданското общество, и не на последно място широката общественост.

Проектът CASI е основан на разбирането, че иновациите са ключов двигател на обществения прогрес в настоящата ера на множество технологии и голяма несигурност за бъдещето. Устойчивите иновации допълнително затвърждават това разбиране, представяйки устойчивостта като основно ядро в иновационния процес. В същото време, CASI не представлява опит за въвеждане на нов вид иновации. Проектът по-скоро ще насърчи дебата за концептуалните измерения, границите на политиките и добрите практики, които съчетават създаването на иновации с целите на устойчивото развитие.

Конкретните цели на проекта включват разработването на:

  • работно определение за устойчиви иновации, базирано на съществуващи дефиниции, академична литература, мненията на експерти, участващи в проекта, както и на такива, които не са част от консорциума;
  • начини за отчитане и вземане под внимание на опасенията на обществото при оценяване на социалното въздействието на тези иновации (чрез провеждане на консултативни срещи). По време на тези консултации ще бъдат обсъдени и въпроси като участие в разработването на иновации, всеобхватност, етика, различия по полов признак, отворен достъп и т.н.;
  • общоприето разбиране по отношение на най-добрите практики в управлението на устойчивите иновации;
  • рамка за оценка и управление на устойчиви иновации;
  • препоръки за конкретни политики за подобряване на управлението на иновациите и за включване на фактори за устойчивост в управленския процес, базирайки се на заключенията, направени в процеса на разработване на рамката за оценка, както и на резултатите от обществените консултации.

Проектът е финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз. Изпълнението му ще продължи 42 месеца в периода януари 2014 г. - юни 2017 г.

CASI включва 19 партньорски организации от 12 страни в Европейския съюз и разчита на всеобхватна мрежа от национални експерти в останалите 16 държави, които не са представени в консорциума, за да гарантира териториално покритие в цяла Европа и провеждане на проучване по поставените въпроси във всяка страна-член на ЕС.

Координатор на проекта CASI е фондация „Приложни изследвания и комуникации” . Партньори по проекта са:

 

За повече информация, посетете сайта на проекта www.casi2020.eu или се свържете с:

Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg
Венцеслав Козарев, ventseslav.kozarev@online.bg
Адриана Димова, adriana.dimova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND