ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Език на омразата

Езикът на омразата

Проект "Деца, родители и учители срещу езика на омразата"

 

Българското общество е изправено през последните години пред постоянно нарастващо ниво на агресия и на задълбочаващи се дискриминативни нагласи, периодично изливащи се в различни форми и на физическо насилие, включващи ксенофобия и расизъм и базирани на широкото разпространение на езика на омразата. Сблъскването на децата с този социален феномен вече настъпва в най-ранна възраст поради ранната социализация на днешните деца в резултат на навлезлите в ежедневието информационни и комуникационни технологии. Благодарение на ползването на интернет от все по-крехка възраст децата са изложени на видимо социално приемлива употреба на езика на омразата, широко разпространен в онлайн средата, без да имат изградена морални и психологически бариери срещу проявите на дискриминация по етнически, религиозен и полов признак и произтичащото от тях нарушаване на основни човешки права.

Поради ранното привикване към езика на омразата крайно националистически партии и движения, както и екстремистки групировки като скинхедс, успяват да привличат все повече тийнейджъри от все по-ранна възраст. Нараства агресията в училищна и извънучилищна среда, за което свидетелстват зачестяващи случаи на училищен и онлайн тормоз, а най-често – комбинация от двете.

Сред причините за това явление е и абдикирането на родителите от дигитално родителство – неразбиране на все по-голямата роля, която интернет играе в живота и израстването на децата им, незаинтересованост с какво се занимават децата им в интернет, липса на общуване и разяснение за спецификата на онлайн средата и нейните изразни средства, както и късното и неубедително навлизане на гражданското образование и обучението в социални умения в училище.

Липсата на обединени усилия на родители и педагози за развитие на социалните умения и емоционалната интелигентност у децата и прехвърлянето на отговорност между тях води до постепенно създаване на трайни дискриминативни и агресивни нагласи, изразяващи се в отношенията между връстници, спрямо учители, между родители и учители. В стремежа си да осигурят по-безопасна среда за своите деца родители масово ги отписват от училища със смесен етнически състав, което затвърждава дискриминативните нагласи у децата и маргинализирането на уязвимите им връстници в неравностойно положение.

Тези тревожни тенденции породиха идеята за проекта "Деца, родители и учители срещу езика на омразата", който се съфинансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма за подкрепа на НПО в България. Необходимите за противодействие промени в учебни програми и съдържание, методи на преподаване ще отнеме повече време, отколкото обществото ни има за реакция. Поради това с обединените усилия на екипа на проекта и професионални учители в начален курс се разработва методика, която да обвърже съществуващите учебни планове и съдържание с подходящите методи за работа за превенция на езика на омразата от ранна възраст.

Първият етап от проекта ще бъде посветен на избора и разработването на 10 модулни теми, подходящи за възрастовата група. За целта като основа ще бъде взета методиката „Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище“, която в продължение на годините на разработка, тестване и прилагане успя да обхване основните психологични и емоционални умения, с овладяването на които се изработват модели на ненасилствено и самоутвърждаващо поведение. Подходящите за адаптиране, както и евентуално нови теми за модулни занятия, ще бъдат избрани от експертна работна група с участието на специалисти от Института по психология на БАН и педагози от столични училища, работещи с ученици от начален курс. Разработването на темите ще бъде разпределено между участниците в експертната група в съответствие с тяхната компетентност. Разработените модулни теми ще бъдат предоставени за рецензиране от експерти от Министерството на образованието, Института по психология и Факултета по начална педагогика на Софийския университет, за да се вземат под внимание както теоретичните, така и практическите забележки по тяхното съдържание и да се редактират в съответствие с тях.

На втория етап от проекта след редакцията, отчитаща забележките и предложенията на експертите, темите ще бъдат тествани в 2 софийски училища със смесен етнически състав и 2 – в училища с етнически хомогенни начални училища. Това ще позволи да се направи сравнение и да се направят изводи за подходящите методически указания към учителите в различните по състав начални училища в страната. Извлечените от тестването изводи ще бъдат интегрирани в последващо обучение на 25 учители доброволци от различни столични училища и училища от София област и ще започне провеждането на регулярни занятия в училищата. Преди обучението учениците ще попълнят прост въпросник, който отново ще им бъде даден за попълване след приключването на обучението, за да се отчетат настъпилите промени в резултат на обучението. След приключване на обучението ще бъдат анкетирани участващите в него учители, които ще дадат обратна връзка за ефикасността и резултатите от прилагането на методиката.

------------

Проектът "Деца, родители и учители срещу езика на омразата" се финансира с Договор №23/30.01.2014 г. по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

-------------

                                                        НОВИНИ

На 25 април 2016 г. екип на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организира кръгла маса срещу речта на омразата в началното училище, в която се включиха над 20 експерти от държавни инситуции и други граждански организации. Повече...

На 8 септември 2015 г. екип на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе обучение на 30 начални учители от ОУ „Черноризец Храбър“ по методиката за борба срещу езика на омразата и дискриминацията. Повече...

През юни 2015, начални учители от 5 града се включиха през юни в обучение за ранна превенция на езика на омразата и дискриминацията чрез интерактивна методика за преподаване на учебното съдържание. Повече...

На 15 юни за първи път беше официално представен проектът и работата по разработваната методика на експертна кръгла маса с участието на представители на държавни институции, образователната система и неправителствeния сектор. Повeче...

На 4 юни  в Осло Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи дейността си за превенция на речта на омразата и дискриминацията чрез интерактивно обучение в начален етап „Деца, учители и родители срещу езика на омразата и дискриминацията“. Повече...

 


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND