ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Design for Europe

Design for Europe

Oснованите на дизайн иновации ускоряват икономическия растеж, допринасят за създаването на нови работни места и стимулират ефективността на множество бизнес сектори и публични услуги. Проектът Design for Europe цели да стимулира въвеждането на дизайна в иновационните политики и да изгради капацитет за изпълнението им. Наред с дейностите насочени към представители на публичния и частния сектор, в рамките на проекта ще бъде изградена интернет базирана платформа за обмен на знания и създаване на мрежи и партньорства. За да се абонирате и получавате новини и полезна информация в сферата на дизайна от цяла Европа, натиснете тук.

Платформата ще служи като отправна точка за всеки, който има нужда от най-актуалната информация за инструменти и техники, научноизследователски резултати и водещи организации в сферата на дизайна. Наред с това, серия от мероприятия в различни държави, включително и в България, ще повиши осведомеността на бизнеса и публичния сектор по отношение на ролята на дизайна в иновационния процес и ще подпомогне практическото прилагане на натрупаното знание.

В рамките на проекта Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ отговаря за дейностите, свързани с/със:

  • създаване на база данни с информация и примери за основани на дизайна иновации;
  • изграждане на активна общност в областта, съставна от представители на всички заинтересовани страни от различните държави-членки на ЕС;
  • разпространение на натрупаните знания посредством тематични семинари.

Проектът Design for Europe, финансиран от Европейската комисия като част от изпълнението на Плана за действие за основани на дизайна иновации, започна през януари 2014 г. и ще има продължителност три години. Консорциумът, съставен от общо 14 организации, е воден от Design Council във Великобритания и включва следните партньори:

За повече информация:

Проф. Теодора Георгиева: teodora.georgieva@online.bg

Надежда Ганчева: nadejda.gantcheva@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND