ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > AgeingWell

AgeingWell

Проектът „ICT for AgeingWell” има за цел да създаде и развива европейска мрежа за подобряване на качеството на живот на възрастните хора чрез насърчаване навлизането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за достойно остаряване (Ageing Well).

Продължителността на живота на европейците става все по-голяма благодарение на икономическото развитие и напредъка на медицината и здравните грижи. ИКТ решенията за достойно остаряване са неотменна част от осигуряването на качествен живот на застаряващото население на Европа. Съществуват редица инициативи на европейско, национално и регионално равнище, които обаче действат изолирано.

Ето защо целта на тематичната мрежа AgeingWell е да създаде общност, която да събере на едно място водещите национални и регионални инициативи и организации, действащи в сферата на ИКТ за достойно остаряване, и да подобри комуникацията и сътрудничеството между тях. За да постигне тази цел, проектът „ICT for AgeingWell” предвижда следните дейности:

  • Разработване на насоки за внедряване и споделяне на добри ИКТ решения за достойно остаряване между водещите центрове за компетентност;
  • Създаване на информационен център за ИКТ за достойно остаряване (ICT for Ageing Knowledge Centre);
  • Разработване на стратегическа програма за ИКТ в полза на застаряващото общество (ICT For Ageing Society Strategic Agenda), която да проучи различни варианти за бъдещата структура на финансирането на иновации в ЕС;
  • Насърчаване на връзките между иновативните ИКТ фирми в сферата на е-здравеопазването и достойното остаряване и инвеститорите;
  • Повишаване на осведомеността за възможностите, които откриват ИКТ за достойно остаряване сред заинтересованите страни.

Тематичната мрежа Ageing Well дава редица предимства за своите асоциирани членове, сред които:

  • Единен портал за достъп до актуална информация и документи за политиките и инициативите в сферата на достойното остаряване на европейско, национално и регионално равнище, успешни европейски проекти, възможности за свързване на стартиращи предприятия и инвеститори в сферата ( Knowledge Centre);
  • Наръчник с информация и насоки за развитието и съществуващите пазарни пречки в тази специфична ниша в различните държави на ЕС ( Guidelines Handbook);
  • Актуална информация и новини на уеб портала на Мрежата www. ict-ageingwell.net, чрез месечните бюлетини и социалните мрежи ( Twitter, LinkedIn);
  • Възможност за контакти по време на 3 международни и 11 национални събития, организирани от Мрежата в периода 2012-2015 г. в рамките на големи международни изложения и симпозиуми в тази сфера.

Тематичната мрежа Ageing Well е отворена към ИКТ фирми, здравни заведения и други публични или частни доставчици на здравни услуги, клъстери, осигурителни дружества, заинтересовани инвеститори, местни власти. Създадена през 2012 г., Мрежата вече включва над 40 организации от изброените видове в целия Европейски съюз.

В изпълнението на този проект, финансиран от Програмата за конкурентоспособност и иновации на ЕК, участват 16 партньори:

 

Контакти:
Методи Найденов
metodi.naydenov(at)online.bg
02/973 3000

 


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND