ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > EnVision'2020

EnVision'2020

Нуждата от подобряване на разумното използване на енергийните ресурси и енергийната ефективност са в основата на стратегията „Европа 2020“. Като част от комплексната глобална икономика, измененията в пазарното търсене и предлагане влияят на пазарните цени и икономическите показатели навсякъде по света. В този контекст, регионите и градовете трябва да увеличат устойчивостта на своите икономики, както и защитата на околната среда. Макар че проблемът е глобален, не бива да се изключва нуждата от действия на местно равнище. Всъщност, нужни са усилия на всички равнища на управление. Все пак, промяната не идва бързо, особено в областта на енергетиката, където взетите преди десетилетия решения по отношение на енергийната инфраструктура и енергийната политика предопределят насоките в енергийното развитие и днес. Справянето с миналото изисква мисъл за бъдещето, така че, когато се вземат решения, те са вземат в съответствие с визия за осигуряване здравето и благоденствието на хората.

Целта на проекта "Енергийна визия 2020 за градовете в Югоизточна Европа" (EnVision’ 2020), координиран от Столична община, бе да допринесе за справянето с това предизвикателство. Проектът бе основан на предположението, че структурата на потребление на енергия на включените в проекта градове все още не е оптимизирана и имаше за цел да определи стъпките, които са необходими за постигане на тази положителна промяна. Проектът направи преглед на динамиката на енергийното потребление в тези градове, на базата на което бяха обсъдени желани модели на потребление на енергия през 2030 г. и бяха поставени конкретни цели. Конкретните действия според работната програма на проекта включваха:

  • Анализ на крайното енергийно потребление по сектори в общините, участващи по проекта, вземайки предвид целите на ЕС, както и картографиране на институциите, ангажирани с развитието на енергийна стратегия и преглед на законодателството.
  • Идентифициране на ключови технологии за по-ефективното използване на енергийните ресурси.
  • Идентифициране на съществуващи, както и разработване и предлагане на нови финансови инструменти за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни системи в енергийните системи на участващите градове, в сътрудничество с бизнеса и финансовия сектор.
  • Разработване на технологични пътни карти, включващи препоръки за енергийната политика на местно и национално равнище на управление.
  • Провеждане на работни срещи за изработването на обща визия и съвместни политически приоритети сред общините, участници в проекта. Това даде възможност за обмен на опит и добри практики за реализацията на заложените цели.

EnVision 2020 бе изпълнен с подкрепата на Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013" и бе реализиран в периода от декември 2012 г. до ноември 2014 г.

Проектът ангажира 10 партньора от 7 страни, включително:

 

За контакти:
Зоя Дамянова – zoya.damianova@online.bg
Адриана Димова – adriana.dimova@online.bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND