ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > EUWIN

EUWIN

Иновации на работното място

Като част от „Стратегията за растеж на предприятията и индустрията” на Европейската Комисия в началото на април 2013 беше лансирана общоевропейска обучителна мрежа за иновации на работното място (EUWIN - European Workplace Innovation Network), чиято основна цел е да бъде трайно повишена производителността на организациите и да се подобри качеството на работните места чрез по-добри условия на труд.

Иновациите на работното място подобряват производителността и условията на заетост чрез положителна организационна промяна, включваща всеобхватен диалог, както и чрез стимулиране и разгръщане на творческия потенциал на служителите. Обогатяват се стратегическите знания на ръководителите, като се комбинират с практическите, но често непризнати и недооценени, познания на най-изявените служители.

Процесът на създаване на иновации на работното място цели включването на всички заинтересовани страни. По този начин всички участващи в промяната ще реализират положителни резултати чрез постигането на общи позиции (вместо компромис), по отношение повишаване на производителността, от една страна, а от друга – подобряване условията на труд и благосъстоянието на заетите.

EUWIN е общоевропейска мрежа за обучение, целяща повишаване на производителността на организациите, както и подобряване на качеството на работните места чрез осигуряване на трайно по-добри условия на труд. Съчетавайки значителен практически опит, академични познания и специализирана експертиза, EUWIN ще предоставя ценни ресурси на ръководители и служители, занимаващи се с устойчива промяна в различни предприятия на територията на Европа.

EUWIN е отворена за участие на експерти, социални партньори, законодатели, представители на посреднически организации и други, които се интересуват от условията на работното място. Конкретните цели на EUWIN включват:

 • да насърчава, да осигурява ресурси и да подпомага иновациите на работното място в множество компании, за да се постигне значителен мащаб и въздействие в целия ЕС.
 • да ускори обмяната на ноу-хау и прилагането на практики, свързани с иновации на работното място в цяла Европа.

Мрежата обхваща следните шест региона:

 • Дания, Швеция, Германия, Финландия, Норвегия.
 • Франция, Испания, Италия, Португалия, Белгия (фр.).
 • Австрия, Унгария, Словения, Хърватия, Чехия, Словакия.
 • България, Румъния, Гърция, бившите югославски републики.
 • Великобритания, Ирландия, Холандия, Белгия (хол.).
 • Литва, Полша, Латвия, Естония.

 

Кой работи за осъществяване на дейностите на EUWIN?

EUWIN се ръководи от Борд на проекта, включващ лица, които:

 • управляват най-иновативните и дългосрочни програми за публични политики в сферата на иновациите на работното място на ниво държава-член на ЕС;
 • са признати за водещи международни учени и експерти в дадената тематична област;
 • имат опит в създаването на коалиции от множество партньори, сред които предприятия, държавни агенции, социални партньори и учени;
 • се ангажират със създаването на енерция, която няма да може да бъде спряна и която ще насърчава разпространението на иновациите на работното място в цяла Европа;
 • са уважавани експерти, умеещи да провокират мисленето.

Така наречените аниматори са отговорни са създаването на мрежата и комуникационната й стратегия, както и за организирането и популяризирането на събитията във всеки от шестте региона. Те ще набират и ще подпомагат т.нар. посланици сред предприятия, търговски камари, бизнес асоциации, организации на социални партньори, държавни агенции и научно-изследователски институции със знания и опит в иновациите на работното място, които имат желание да популяризират потенциалните ползи в дадената сфера.

Аниматорите също така ще представляват EUWIN на външни събития и ще работят заедно с посланиците, за да идентифицират целеви аудитории, подбрани сред ключови контакти от държавни агенции, организации на социални партньори, професионални асоциации, структури в подкрепа на бизнеса, университети и компании с доказан опит в прилагане на иновации на работното място.

Натиснете тук , за да разберете как да станете посланик на EUWIN.

 

Дейностите на EUWIN

През първите три години са предвидени множество дейности като организиране на семинари, нетуъркинг чрез използване на социални медии и създаване на онлайн база данни с цел да се подобрят знанията по темата и да се популяризират практиките, свързани с успешни иновации на работното място. Основните дейности ще включват:

 • Подготвителни срещи с представители на заинтересованите страни преди организирането на дадени семинари във всяка страна, за да се идентифицират конкретни предизвикателства и примери за иновативни практики.
 • Организиране на шест малки семинара с фокус върху нуждите на всеки от шестте региона на мрежата, по време на които експертни панели от опитни и изявени специалисти в сферата ще дискутират темата, ще предложат нови гледни точки и ще представят нови идеи, свързани с поставения въпрос.
 • Два интерактивни големи семинара ще имат за цел да вдъхновят участниците в тях, да осигурят обучение по темата за иновациите на работното място и да предоставят възможности за обмен на знания и опит на международно ниво.

Тези ключови събития ще стимулират желанието за получаване на нови знания по темата от страна на участниците. Освен това, ще провокират диалога между представители на водещи предприятия, социални партньори, държавни агенции и други организации от цяла Европа и посланиците, които целят да подобрят иновациите на работното място в своите страни и конкретните сектори, в които работят.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND