ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > KNOW-HUB

KNOW-HUB

Проектът KNOW-HUB „Enhancing regional competences in strategic management of innovation policies“ по програма INTERREG IV цели да попълни недостига на знания, умения и опит на европейските региони в разработването и прилагането на интелигентни и ефективни стратегии за иновации.

В рамките на проекта 10 региони на ЕС ще си сътрудничат при прегледа на своите регионални иновационни политики и практики, за да идентифицират настоящите си проблеми, възможностите за подобрение и наличните успешни модели, които да споделят с останалите партньори в рамките на съвместни семинари и специално разработена интернет платформа.

KNOW-HUB ще си сътрудничи с инициативата Smart Specialisation Strategies Platform (S3), създадена от ЕК като професионален консултативен орган за новото поколение регионални иновационни стратегии за интелигентна специализация 2014-2020.

Дейностите по проекта ще включват:

• Визити на ротационен принцип в 10-те партньоращи си региона за преглед и оценка на местните иновационни политики и практики.
• 2 серии от семинари за Интелигентни стратегии за специализация и Ефективни инструменти на иновационните политики.
• Дискусии в партниращите си региони за практическото използване на придобитите знания и подготовка на планове за действие.
• Информационна платформа на www.know-hub.eu, съдържаща: енциклопедия на регионални иновационни стратегии и инструменти в областта на интелигентната специализация; примери за добри практики; блог и бюлетин за важни дейности, свързани със стратегиите за интелигентна специализация и политическите инструменти в ЕС; кратки видео-лекции за регионалните иновации и библиотека с интересни публикации и доклади.
• Две практически ръководства с примери за добри практики, установени от KNOW-HUB.
• Обучителни сесии за различните заинтересовани лица.

Ползите за участващите региони са:

• Възможност да стимулират развитието си чрез подобряване ефективността на регионалните политики.
• Обмен на умения и знания за управление на регионалните иновационни политики и свързаните с тях инструменти.
• Взаимно вдъхновение от добрите практики на партниращите си региони. • Споделяне на решения за общи проблеми.

KNOW-HUB стартира през януари 2012 г. и ще приключи през декември 2014 г.

Повече за KNOW-HUB можете да намерите на страницата на проекта http://know-hub.eu/

За допълнителна информация:
Тел.: 02/ 973 3000
Даниела Чонкова, daniela.tchonkova(at)online(dot)bg
Деница Маринова, denitsa.marinova(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND