ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > CCIC project

CCIC project

Целта на проекта „Сложни предизвикателства – иновативни градове“ бе да се подобрят регионалите политики за иновации чрез засилване на иновациите в обществения сектор и на сътрудничеството между местните и регионални власти, обществени учреждения и други заинтересовани страни. Основното допускане в CCIC бе, че иновациите в публичния сектор се отнасят към нови идеи, чрез които се създава добавена обществена стойност. Чрез обмяната на опит и добри практики, партньорите в проекта се фокусираха върху съвкупност от взаимосвързани предизвикателства, които стоят пред всички местни и регионални власти и особено върху ролята и приложението на иновациите към тези предизвикателства в публичния сектор. От особен интерес в изпълнението на проекта бe използването на публични средства за финансиране на иновации; способността и подготвеността на публичните власти да бъдат иноватори и да стимулират иновациите; обществените нагласи към иновациите; управлението на обществени поръчки в подкрепа на иновациите.

На ниво публични политики CCIC предостави подходяща среда и рамка за изработване на съвместни предложения към различните нива на самоуправление по отношение регионалното измерение на Европейския съюз, дефинирано съответно в Стратегия Европа 2020 и инициативата на Европейската комисия „Съюз на иновациите“.

Дейностите по проекта бяха разпределени в пет отделни фази на изпълнение и бяха насочени към местни и регионални власти в 14 европейски града, към организации на гражданското общество, към политически администратори и служители в публичните администрации, като включваха:
- Проучване на добри практики – изработване на методология за проучване на наличните иновации на местно/регионално равнище; провеждане на съвместни тематични заседания за анализ и класификация на събраната информация; организиране на местни обществени форуми във всеки от участващите градове;
- Цялостен анализ на добри практики и подготовка на подробен доклад за иновациите в публичния сектор; изработване на споделена база данни от успешни практики за иновации в публичния сектор и техните резултати;
- Работни посещения за проучване на добри практики и запознаване с местните подходи към иновациите в публичния сектор; анализ на възможностите за трансфер на знание и оценка на ефектите от приложението на привнесения опит;
- Избор и прилагане на конкретна практика във всеки един от градовете; организиране на съвместни посещения на високо ниво; препоръки за местни публични политики за иновации.

Проектът бе изпълнен от консорциум от 14 партньора от 10 страни членки на ЕС, сред които 8 бяха местни или регионални власти, 3 бяха нестопански организации с експертиза в насърчаването на иновациите и технологичния трансфер. Координатoр на проекта бе Столична община, България, партньори бяха:

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, България;
Общински съвет Абърдийн, Великобритания;
Общински съвет Бирмингам, Великобритания;
Община Катания, Италия;
Областен съвет Харгита, Румъния;
Град Ювескюле, Финландия;
Агенция за местно развитие Сабадел, Испания;
Научен парк Тарту, Естония;
Град Варшава, Полша;
Община Генуа, Италия;
Община Айндховен, Холандия;
Регион Лацио, Италия;
Община Йевле, Швеция.

Проектът бе финансиран от програма INTERREG IVC и продължи 36 месеца (януари 2012 – декември 2014).

За контакти:
Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg
Венцеслав Козарев, ventseslav.kozarev(at)online(dot)bg.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND