ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Boo-games

Boo-games

За да бъде укрепена европейската икономиката, основана на знанието, бяха разработени стратегии на всички равнища – от правната и финансовата рамка на единния пазар на ЕС до подкрепата за специфични сектори, под-сектори и възникващи технологични области. Като част от цялостната стратегия за подобряване на условията за създаване на растеж и работни места в отрасли с висока добавена стойност в Европа, проектът "Подкрепа за развитието на гейм индустрията в Европа" (BOO - Games) бе основан на разбирането, че потенциалните ползи за гражданите на ЕС от бързо нарастващия пазар на компютърните игри могат да бъдат увеличени чрез правилно регионално финансиране и механизми за подпомагане на МСП, разработващи игри.

Поради тази причина целта на BOO - Games бе да разясни на местните власти положителното въздействие, което добрите политики в подкрепа на компютърните игри биха имали върху регионите и жителите им. Проектът постигн а тази цел чрез оценяване на различни видове подкрепа като например: държавно финансиране, стимули за частно инвестиране, инкубиране на таланти, развитие на клъстери, подобряване на общественото възприятие за потенциала на компютърните игри. Държавните органи и партньорските организации с най-богат опит в сектора си партнира ха с такива, които бяха по-малко напреднали. Така се създаде възможност за взаимно обучаване и междурегионално сътрудничество, което спомогна за подобряване на стратегиите в подкрепа на сектора на местата, където подобни мерки бяха най-необходими. Целите на проекта бяха постигнати чрез следните дейности:

1) Проучване на съществуващи регионални анализи и стратегии с цел идентифициране на политики и инструменти за подкрепа на сектора, които вече се използват в Европа.

2) Учебни посещения на представители на държавни органи в области с богат опит.

3) Тематични семинари по важни за консорциума теми.

4) Разработване на ръководство за добри практики, което събра най-добрите практики в политиките в подкрепа на компютърните игри и позволи разпространението им в цяла Европа.

5) Организиране на международна конференция за индустрията на компютърните игри.

6) Съставяне на план за интегриране на резултатите от проекта в политиката на всеки регион.

7) Приложение на две добри практики в два региона.

 

В проекта участва ха 14 партньори от 9 страни на ЕС:

 1. Coventry University Enterprise (CUE) - координатор
 2. Stratford On Avon District Council
 3. MFG Baden-Württemberg mbH
 4. City of Karlsruhe Economic Development
 5. Region Ile de France
 6. PREDA - Paris Region Economic Development Agency
 7. European Centre for Business and Innovation of Asturias
 8. Sviluppumbria
 9. Piedmont Region
 10. CSP - Innovation in ICT
 11. Utrecht School of the Arts
 12. Foundation Temi Zammit
 13. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
 14. Innovation and Technology Transfer Salzburg Ltd.

BOO - Games бе изпълнен в периода януари 2012 – декември 2014 с подкрепата на програма INTERREG IVC, финансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За контакти:

Адриана Димова, adriana.dimova(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND