ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > ERAWATCH

ERAWATCH  - TrendChart

ERAWATCH е информационната платформа на Европейската комисия относно европейските, националните и регионалните системи и политики за научно-изследователска и развойна дейност. Основните й цели са да подкрепи вземането на политически решения в областта на изследванията и науката в Европа и да допринесе за реализирането на Европейското изследователско пространство (ЕИП). ERAWATCH е инструмент за сравнение между страните от ЕС-27 и техни международни партньори. Услугата обхваща 49 страни.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” изготвя и поддържа профила на изследователската политика на България в ERAWATCH от 2005 г. насам.

От 2011 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации” е официален партньор и кореспондент за България към обединената ERAWATCH-TrendChart инициатива. INNO Policy TrendChart e мрежа за наблюдение, в рамките на която се провеждат независими анализи на основните тенденции в иновационната политика на национално и регионално ниво - както в ЕС-27, така и в още около 20 асоциирани държави.

За повече информация:

Официален уебсайт на ERAWATCH

Профил на страната: България

PRO INNO Europe TrendChart


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND