ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Индекс е-България

е-България

Фондация " Приложни изследвания и комуникации" се утвърди през последните десет години като водещ аналитичен център в областта на измерване готовността на България да използва информационните и комуникационни технологии в различни сфери на обществено-икономическия и политически живот. Първите изследвания за навлизането на интернет в страната сред населението и бизнеса бяха проведени през 1997 г. съвместно с Витоша Рисърч, а първото изследване от поредицата е-България (е-готовност) беше проведено през 2001 г. в рамките на проект на Програмата Информация за развитие на Световната банка.

Конструираният през 2001 г. синтетичен индекс е-България e базиран на международно апробирани методики за изследване на информационното общество, като модела за оценка на е-готовността на Центърa за междунрародно развитие към Харвардския университет, методиката на специализираната група по е-търговия към организацията за азиатско-тихо-океанското икономическо сътруднечество, предварителни методики на Евростат и др.

Индексът се наложи като валиден инструмент за оценка на развитието на информационното общество, възприет от институциите в България - Министерство на транспорта и съобщенията, Държавна агенция за информационни технологиии и съобщения, Координационен център за информационни и комуникационни технологии и др. От една страна, общата динамика на индекса следваше международните оценки за развитието на България, което е допълнителен аргумент за надеждността на индекса, а от друга дава възможност за по-детайлен анализ и формиране на политики по области: достъп до инфраструктура, общество, образование, бизнес, държавно управление и политика.

През 2004 г. Фондация «Приложни изследвания и комуникации» направи специално изследване на уеб-сайтовете на общините, което беше първото от серията методологически нововъведения в е-България, а именно пряко изследване на онлайн присъствието, вместо през мнението на мениджърите или държавните служители. Този подход беше повторен през 2005 г. за общините, в е-България 2006 за бизнеса, както и в Иновации.БГ 2008.

Линкове:

Методология на е-България индекс
e-България 2006
e-България 2005
e-България 2004 (на английски език)
e-България 2002 (на английски език)


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND